livemarks

Ogłoszenie Wójta Gminy Mędrzechów o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi

Mędrzechów, dnia 29.09.2021r.

 

Ogłoszenie

Wójta Gminy Mędrzechów

o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi

Wójt Gminy Mędrzechów zgodnie z § 4 „Regulaminu konsultacji z radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.
3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” z dnia 10 listopada 2010 roku, stanowiącego załącznik do Uchwały nr XXXIX/239/10 Rady Gminy Mędrzechów oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1535 z późn. zm.) ogłasza konsultacje społeczne dotyczące treści projektu uchwały w sprawie „Programu współpracy Gminy Mędrzechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2022 rok”

1.    Cel i przedmiot konsultacji:

Celem konsultacji jest przedstawienie organizacjom pozarządowym projektu aktu prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji tj. projektu uchwały w sprawie „Programu współpracy Gminy Mędrzechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok” w celu wyrażenia przez nie opinii o przedmiotowym akcie.


2. Czas rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsce konsultacji:

Konsultacje rozpoczną się 07 października 2021 r. i zakończą się w dniu 20 października 2021 roku.

3. Forma konsultacji:

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji wraz z projektem programu - stanowiącym załącznik nr 1 oraz z formularzem, na którym organizacje pozarządowe mogą zgłaszać uwagi - stanowiącym załącznik nr 2, zostanie umieszczone:

1.w Biuletynie Informacji Publicznej;
2. na stronie internetowej gminy Mędrzechów  www.medrzechow.net;
3.  na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Mędrzechów.

Konsultacje odbywają się poprzez wyrażenie pisemnej opinii na temat przedmiotowego aktu.

Uwagi i opinie wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian należy składać pisemnie na określonym  formularzu do dnia 20 października 2021r. do godz. 15.30  na dziennik podawczy Urzędu Gminy Mędrzechów – sekretariat pokój nr 12 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

4. Zasięg terytorialny konsultacji:

W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i podmioty działające na terenie Gminy Mędrzechów, w zakresie określonym w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Program współpracy na 2022 rok

Formularz do konsultacji społecznych

Klauzula informacyjna RODO