Jakość powietrza

Statystyki odwiedzin

Dzisiaj 31

Wczoraj 155

W tym tygodniu 622

W tym miesiącu 1688

Wszystkich odwiedzin 317320

livemarks

Nabór na stanowisko pracownik socjalny

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mędrzechowie
ogłasza nabór na stanowisko: pracownika socjalnego


I Przedmiot naboru
1.    Stanowisko: pracownik socjalny
2.    Wymiar czasu pracy: cały etat
3.    Miejsce wykonywania pracy: GOPS Mędrzechów, teren gminy Mędrzechów
4.    Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze, obsługą interesantów bezpośrednio, telefonicznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, i praca  na terenie Gminy Mędrzechów.
5.    Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę.

II Wymagania niezbędne

  1. Obywatelstwo polskie
  2. Posiadanie kwalifikacji zgodnie z art. 116 oraz art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej /Dz.U z 2019 r poz. 1507 z późn. zm/ tj. spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków:

- posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych
- ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna
- w okresie pomiędzy 01.10.2008r. a 31.12.2013r. rozpoczęcie i zakończenie studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.01.2008r. /Dz. U. z 2008r. Nr 27 poz.158/ lub

- otrzymanie przed 01.01.2007r. dyplomu wyższej uczelni zawodowej o specjalności praca socjalna lub
- otrzymanie przed 01.01.2008r. po ukończeniu szkoły policealnej dyplomu uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny lub
- ukończenie lub kontynuowanie przed 01.01.2008r. studiów wyższych o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: pedagogika, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie i uzyskanie dyplomu ukończenia tych studiów lub
- ukończenie przed 01.05.2004r. studiów wyższych na jednym z kierunków: pedagogika, psychologia, politologia, politologia i nauki społeczne, socjologia lub
- rozpoczęcie przed 01.05.2004r. studiów wyższych licencjackich lub wyższych magisterskich na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia, i uzyskanie dyplomu ukończenia tych studiów
- rozpoczęcie przed 01.05.2004r. i ukończenie do dnia 31.10.2007r. studiów wyższych magisterskich na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia

3.Pełna zdolność do czynności prawnych oraz prawo do korzystania w pełni z praw publicznych.
4.Obowiązkowość, rzetelność, odporność na stres
5.Umiejętność dobrego radzenia sobie w różnych sytuacjach z trudnym klientem.


III. Wymagania dodatkowe stawiane kandydatowi

1.Znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r./ Dz.U z 2019 r poz.1507 z późn. zm./, ustawy z dnia 10 maja 2018r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011r. w sprawie procedury "Niebieskie karty’’, ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

2.Doświadczenie w pracy w pomocy społecznej mile widziane  

3.Prawo jazdy kategorii B  

  1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracownika socjalnego

- wykonywanie zadań z wynikających z aktualnie obowiązujących ustaw tj. o pomocy społecznej, przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
- sporządzanie wywiadów środowiskowych  
- praca socjalna
- praca w programie komputerowym pomocy społecznej /Helios/
- udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej.
- pomoc w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej skutecznie posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań
- współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczenia negatywnych skutków zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa.
- Współdziałaniu w inspirowaniu, opracowaniu, wdrażaniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia.

  1. Wymagane dokumenty

- życiorys /CV/
- list motywacyjny
list motywacyjny i CV należy opatrzyć klauzulą "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji GOPS w Mędrzechowie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych / tekst jednolity Dz.U. z 2019r poz. 1000/
- kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego
- oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie
- oświadczenie, iż nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona.
- oświadczenie kandydata, iż wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek został na niego nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd.

  1. Termin i miejsce składania dokumentów

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w GOPS w Mędrzechowie lub przesłać na adres:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mędrzechowie 33-221 Mędrzechów 434 do dnia 07 października 2020


Koperty powinny być opatrzone adresem nadawcy oraz dopiskiem "Nabór na stanowisko pracownik socjalny"
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy Mędrzechów oraz na tablicy informacyjnej

VII. Informacje dodatkowe

dodatkowe informacje można uzyskać w GOPS w Mędrzechowie nr telefonu 14 644 24 23