livemarks

Wyjaśnienia wytycznych przeciwepidemicznymi GIS

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Tarnowskiej w związku z otrzymanymi wyjaśnieniami Małopolskiego Państwowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie dot. najczęściej zadawanych pytań w sprawie wytycznych przeciwepidemicznymi GIS dla różnych form opieki nad dziećmi informuje, iż:
 
▪ zgodnie z § 18 ust. 2 pkt. 4) rozporządzenia Rady Ministrów z 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 792) osoby wykonujące czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach, zakładach, obiektach, placówkach i targowiskach nie mają obowiązku zakrywania przy pomocy odzieży, ust i nosa, za wyjątkiem sytuacji obsługi interesantów lub klientów w czasie jej trwania. Jednocześnie rodzice dziecka przyprowadzając go do placówki znajdują się w miejscu ogólnodostępnym o którym mowa w § 18 ust. 1 pkt. 2 b) ww. rozporządzenia w związku z powyższym mają obowiązek zakrywania ust i nosa,
▪ nie ma przeciwskazań do korzystania z obiektów małej infrastruktury budowlanej na terenie placu zabaw zlokalizowanego na terenie placówki. Jednocześnie personel placówki powinien dopilnować, aby dzieci dokładnie myły ręce wodą z mydłem, po każdym powrocie ze świeżego powietrza, w tym z placu zabaw,
▪ zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r. do podmiotu mogą uczęszczać wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Zgodnie z wytycznymi pomiar temperatury ciała dziecka jest mierzony jeżeli jest taka konieczność tzn. w przypadku wystąpienia u dziecka niepokojących objawów chorobowych. Główny Inspektor Sanitarny rekomenduje uzyskanie zgody rodzica/opiekuna prawnego dziecka na pomiar temperatury ciała dziecka w ww. przypadku. Powyższe wskazania GIS, kierownictwo placówki powinno umieścić w procedurach dotyczących przyprowadzania i pobytu dziecka w placówce w czasie epidemii koronawirusa.
▪ zgonie z wytycznymi GIS z sali, w której przebywa grupa dzieci należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (podano tu jako przykład pluszowe zabawki). Natomiast wykładzinę dywanową czy dywan, jeżeli nie ma możliwości ich usunięcia z pomieszczeń, należy odkurzyć codziennie i przecierać na mokro płynem z dodatkiem środka dezynfekcyjnego lub uprać odkurzaczem piorącym.