livemarks

Zawiadomienie o terminie 3 sesji Rady Gminy Mędrzechów

                                                                                              Mędrzechów , dnia  17 .12. 2018 r.

Znak :Or. 0002.3.2018

  Z A W I A D O M I E N I E

          Na podstawie  art. 20  ust. 1   ustawy z dnia  8 marca  1990 r. o samorządzie  gminnym  (Dz. U.  J.T. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)  uprzejmie   zawiadamiam ,   że    w   dniu        

28 grudnia   2018 r. (piątek  )  o godz. 10-tej  w sali nr 2 Urzędu Gminy  w Mędrzechowie  zwołuję    sesje Rady  Gminy ,   proponując  następujący porządek obrad :  

 

 1.      Otwarcie sesji  i stwierdzenie prawomocności obrad  .
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji  .
 3. Przyjęcie  protokołu  obrad  poprzedniej  sesji Rady  Gminy.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy  Mędrzechów  na lata  2019 -2025 .
 5. a) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej do projektu uchwały.
 6. b) przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały  .
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu  gminy  Mędrzechów  na rok 2019 .
 8. a) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej do projektu uchwały
 9. b) przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu  uchwały .
 10. c) dyskusja
 11. d) głosowanie nad projektem uchwały Budżetowej Gminy Mędrzechów  na 2019 r.      wraz  z autopoprawką  .  
 12.      Podjęcie  uchwały w sprawie   zmiany w uchwale  budżetowej  Gminy  Mędrzechów na rok 2018 .
 13.    Podjęcie uchwały  w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do

         przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia

         pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób

         objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu”  na lata 2019-

          2023.

 1.     Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie  dożywiania w

        formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla

        osób objętych wieloletnim rządowym  programem  „Posiłek w szkole i w domu” na lata

         2019-2023.

 1. Podjęcie uchwały  w sprawie  uchwalenia  Gminnego Programu Profilaktyki ,

          Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych  i Przeciwdziałania Narkomanii  dla

          Gminy  Mędrzechów na    2019 rok.

 1. 10. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy  Rady Gminy Mędrzechów  na rok  2019 .
 2. Podjęcie uchwały w sprawie rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w

           Mędrzechowie   na rok 2019.

 1. Przedstawienie planów pracy Komisji przez Przewodniczących Komisji  Rady Gminy na rok
 2. Informacja Wójta Gminy Mędrzechów  o międzysesyjnej  działalności .  
 3. Interpelacje  i zapytania  radnych  oraz zapytania  i  wolne wnioski  . 
 4. Zamkniecie  obrad sesji.   

                                                                                                        

                                                                                  Przewodniczący  Rady Gminy  

                                                                                         Barbara  Brożek