livemarks

Zawiadomienie o terminie II sesji Rady Gminy Mędrzechów

                                                                                              Mędrzechów , dnia  3 .12. 2018 r.

Znak :Or. 0002.2.2018

  Z A W I A D O M I E N I E

          Na podstawie  art. 20  ust. 1   ustawy z dnia  8 marca  1990 r. o samorządzie  gminnym  (Dz. U.  J.T. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)  uprzejmie   zawiadamiam ,   że    w   dniu        

12 grudnia   2018 r. (środa  )  o godz. 10-tej  w sali nr 2 Urzędu Gminy  w Mędrzechowie  zwołuję    sesje Rady  Gminy ,   proponując  następujący porządek obrad :  

  1.      Otwarcie sesji  i stwierdzenie prawomocności obrad  .
  2. Przyjęcie porządku obrad sesji  .
  3. Przyjęcie  protokołu  obrad  poprzedniej  sesji Rady  Gminy.
  4.    Interpelacje  i zapytania radnych  oraz wnioski komisji  Rady
  5. Podjęcie uchwał w sprawie :

           1) zmiany uchwały  budżetowej  Gminy  Mędrzechów na 2018 rok.

           2) obniżenia średniej ceny  skupu żyta przyjętej jako podstawy obliczania  podatku rolnego    na  obszarze Gminy  Mędrzechów  na  2019 rok ;

           3) ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy  Mędrzechów  na 2019 rok.   ;

           4) ustalenia  wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Mędrzechów   ;

           5) zmieniająca uchwałę w sprawie  wyboru metody  ustalenia opłaty za

               gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia  wysokości stawki tej opłaty

           6) wytypowania  delegata  do Stowarzyszenia  Samorządów  Powiatu  

                  Dąbrowskiego .

          7) zmieniająca  uchwałę w sprawie  powołania  Rady Społecznej przy  Gminnym

                 Zakładzie    Opieki Zdrowotnej w Mędrzechowie  .  

          8) wyznaczenia przedstawicieli Gminy  Mędrzechów  do Zgromadzenia Związku Gmin  Bolesław i  Mędrzechów  .

          9) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad , na jakich radnym przysługuje  dieta  oraz zwrot kosztów  podróży  służbowych.   

  1. Informacja Wójta Gminy Mędrzechów o międzysesyjnej  działalności .  
  2.   Zapytania  i  wolne wnioski  . 
  3. Zamkniecie  obrad sesji.   

     

                                                                                                                           

                                                                                  Przewodniczący  Rady Gminy
Barbara Brożek