livemarks

Zawiadomienie o terminie I sesji Rady Gminy Mędrzechów


  Z A W I A D O M I E N I E

                        Na podstawie  Postanowienia  Komisarza Wyborczego   w Tarnowie I   z dnia 9 listopada 2018 r., art. 20 ust. 2 i art. 29a ust. 2  ustawy z dnia  8 marca  1990 r. o samorządzie  gminnym  (Dz.U.  z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)  uprzejmie   zawiadamiam , że  w  dniu 19 listopada 2018 r.  (poniedziałek)  o godz. 12.00.  w budynku  Urzędu Gminy w Mędrzechowie  sala nr 2  na parterze , została  zwołana  pierwsza sesja  nowo wybranej  Rady Gminy  Mędrzechów  kadencja 2018 – 2023, z  proponowanym porządkiem obrad  .  

 

 Proponowany porządek I sesji:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Wręczenie zaświadczeń nowo wybranym radnym przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej.
  3. Złożenie ślubowania przez radnych.
  4. Wręczenie zaświadczenia o wyborze nowo wybranemu Wójtowi Gminy Mędrzechów   przez Przewodniczącego Gminnej  Komisji Wyborczej.
  5. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy  Mędrzechów.
  6. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy.
  7. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy
  8. Zakończenie obrad.

Wskazanie przez Komisarza Wyborczego obligatoryjnych punktów porządku obrad pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy  nie oznacza braku możliwości  podjęcia uchwały w trybie  art. 20 ust. 1a ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym o rozszerzeniu  porządku  obrad  o dodatkowe punkty .

                                                                                            Z upoważnienia

                                                                              Komisarza Wyborczego w Tarnowie I

                                                                                            Sekretarz Gminy

  

                                                                                            Barbara   Pobiegło