livemarks

Zawiadomienie o terminie 35 sesji Rady Gminy Mędrzechów

  Z A W I A D O M I E N I E

          Na podstawie  art. 20  ust. 1   ustawy z dnia  8 marca  1990 r. o samorządzie  gminnym  (Dz. U.  J.T. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)  uprzejmie   zawiadamiam ,   że    w   dniu        

16 lipca  2018 r. (poniedziałek)  o godz. 9-tej  w sali nr 2 Urzędu Gminy  w Mędrzechowie  zwołuję  zwyczajną  sesje Rady  Gminy ,   proponując  następujący porządek obrad :  

 1. Otwarcie sesji  i stwierdzenie prawomocności obrad  .
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji  .
 3. Przyjęcie  protokołu  obrad  poprzedniej  sesji Rady  Gminy.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia  wynagrodzenia  Wójta Gminy Mędrzechów .
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia maksymalnej  liczby zezwoleń na sprzedaż napojów  alkoholowych na terenie Gminy   Mędrzechów .
 6. Podjęcie   uchwały  w sprawie  zasad usytuowania  miejsc  sprzedaży  i podawania  napojów alkoholowych na terenie Gminy   Mędrzechów .
 7. Podjęcie uchwały  w  sprawie przejęcia od Powiatu Dąbrowskiego  zadania zarządzania  publicznymi drogami powiatowymi  znajdującymi się na terenie  Gminy Mędrzechów  w zakresie zimowego  utrzymania  .
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2018 .
 2. Informacja Wójta Gminy o swojej działalności w okresie  między sesjami
 3. Interpelacje i zapytania radnych.   .
 4.   Zapytania i wolne wnioski .   
 5. Zamknięcie obrad sesji  .

  

 Podstawa prawna   do  urlopowania 

 Stosownie  do art. 25 ust. 3i 4  ustawy z dnia  8 marca 1990 r.  o samorządzie   gminnym       ( Dz. U. J.T.  z 2018 r. poz. 994 z późniejszymi  zmianami ) -   pracodawca   obowiązany  jest 

zwolnić  radnego  od pracy zawodowej  w celu umożliwienia  mu  brania udziału   w pracach organów  gminy  , bez prawa do wynagrodzenia  w zakładzie pracy  za czas zwolnienia .

                                                                                                                                                

                                                                                  Przewodniczący  Rady Gminy   

   

                                                                                   Czesław   Szarkowski