livemarks

Zawiadomienie o terminie 34 sesji Rady Gminy Mędrzechów

Z A W I A D O M I E N I E

          Na podstawie  art. 20  ust. 1   ustawy z dnia  8 marca  1990 r. o samorządzie  gminnym  (Dz. U.  J.T. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.)  uprzejmie   zawiadamiam ,   że    w   dniu        

28 maja  2018 r. (poniedziałek)  o godz. 10-tej  w sali nr 2 Urzędu Gminy  w Mędrzechowie  zwołuję  zwyczajną  sesje Rady  Gminy ,   proponując  następujący porządek obrad :  

 1.      Otwarcie sesji  i stwierdzenie prawomocności obrad  .
 2.   Przyjęcie porządku obrad sesji  .
 3.   Przyjęcie  protokołu  obrad  poprzedniej  sesji Rady  Gminy.

       4.Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Mędrzechów wraz ze sprawozdaniem,  z wykonania budżetu za 2017 rok  oraz udzielenia absolutorium  dla Wójta Gminy  Mędrzechów z tytułu  wykonania tego budżetu  :

 1. a) wystąpienie Wójta Gminy ,
 2. b) odczytanie uchwały Składu Orzekającego  Kolegium RIO w sprawie zaopiniowania  sprawozdania  z wykonania budżetu gminy  za 2017 rok wraz  z informacją o stanie   mienia gminy  ,
 3. c) odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej  w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy ,

           d)odczytanie uchwały RIO w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej  o udzielenie  absolutorium dla Wójta Gminy  ,

 1. e) dyskusja ,
 2. f) podjęcie uchwały w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania finansowego  Gminy Mędrzechów wraz  ze sprawozdaniem z wykonania budżetu  za 2017 rok ,
 3. g) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z  tytułu wykonania  budżetu za 2017 rok .
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia  rocznego  sprawozdania finansowego   Gminnego Zakładu  Opieki Zdrowotnej  w Mędrzechowie  za 2017 rok.
 5.   Podjęcie   uchwały  w sprawie zatwierdzenia  rocznego sprawozdania  finansowego  Gminnej Biblioteki   Publicznej   w Mędrzechowie  za 2017 rok .
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2018 .
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej  Prognozy Finansowej  Gminy Mędrzechów  na lata  2018 – 2021 .
 8. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości  stanowiącej mienie  

            komunalne   we  wsi  Kupienin.

 1. Podjęcie  uchwały   w  sprawie  ustanowienia  odrębnej  własności  lokalu  numer   2

            i     Sprzedaży  wraz z udziałem 66/163   części  w działce  nr  673/2  położonego   w 

            Mędrzechowie nr 319.

      11 .Podjęcie uchwały  zmieniającej  Uchwałę   Nr XXII/127/09   Rady Gminy w 

              Mędrzechowie z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie Regulaminu Wynagradzania  

              Nauczycieli z póżn. zm. 

 1. Podjęcie uchwały  w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru

           godzin     zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i

           doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych,  dla

           których   organem prowadzącym jest Gmina Mędrzechów.

 1. Informacja  na temat  zasobów pomocy społecznej Gminnego Ośrodka Pomocy

       Społecznej w Mędrzechowie .

 1. Informacja Wójta Gminy  o swojej działalności w okresie  między sesjami
 2. Interpelacje i zapytania radnych.   .
 3. Zapytania i wolne wnioski .   
 4. Zamknięcie  obrad sesji  .

      

 Podstawa prawna   do  urlopowania 

 Stosownie  do art. 25 ust. 3i 4  ustawy z dnia  8 marca 1990 r.  o samorządzie   gminnym       ( Dz. U. J.T.  z 2017 r. poz. 1875 z późniejszymi  zmianami ) -   pracodawca   obowiązany  jest 

zwolnić  radnego  od pracy zawodowej  w celu umożliwienia  mu  brania udziału   w pracach organów  gminy  , bez prawa do wynagrodzenia  w zakładzie pracy  za czas zwolnienia .

                                                                                                                                                

                                                                                  Przewodniczący  Rady Gminy      

                                                                                   Czesław   Szarkowski