Jakość powietrza

Statystyki odwiedzin

Dzisiaj 91

Wczoraj 121

W tym tygodniu 339

W tym miesiącu 2251

Wszystkich odwiedzin 322219

livemarks

Zawiadomienie o terminie 33 sesji Rady Gminy Mędrzechów

Z A W I A D O M I E N I E

          Na podstawie  art. 20  ust. 1   ustawy z dnia  8 marca  1990 r. o samorządzie  gminnym  (Dz. U.  J.T. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.)  uprzejmie   zawiadamiam ,   że  w dniu        

12 marca   2018 r. (poniedziałek)  o godz. 10-tej  w sali nr 2 Urzędu Gminy  w Mędrzechowie  zwołuję  zwyczajną   sesje Rady  Gminy ,   proponując  następujący porządek obrad :  

 1.      Otwarcie sesji  i stwierdzenie prawomocności obrad  .
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji  .
 3. Przyjęcie  protokołu  obrad  poprzedniej  sesji Rady  Gminy.
 4. Informacja Komendanta Policji  o stanie bezpieczeństwa  i porządku publicznego na terenie Gminy Mędrzechów  w 2017 roku .
 5. Informacja Komendanta Gminnego  Ochotniczej Straży Pożarnej  o  stanie  bezpieczeństwa  przeciwpożarowego  Gminy Mędrzechów  w 2017 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Mędrzechów  na lata 2018-2021 .
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w uchwale   budżetowej  na rok 2018 .
 8. Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie  funduszu sołeckiego  w budżecie gminy  .
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany do  uchwały   ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu  przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania  dotacji udzielanych z budżetu Gminy   Mędrzechów  dla publicznych i niepublicznych przedszkoli , oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne  niebędące  jednostkami  samorządu terytorialnego na terenie  Gminy   Mędrzechów .  
 2. Podjęcie uchwały w  sprawie   przyjęcia   programu  opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi   oraz  zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mędrzechów na rok 2018 .
 1. Podjęcie uchwały w sprawie podziału  Gminy  Mędrzechów   na okręgi  wyborcze , ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu  .
 2. Podjęcie uchwały w sprawie podziału  Gminy  Mędrzechów   na stałe obwody głosowania , ustalenia ich numerów , granic oraz  siedzib obwodowych  komisji wyborczych  .
 3. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Mędrzechów z  organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których  mowa  w ustawie  o  działalności pożytku publicznego i wolontariacie  za 2017  rok .       
 1. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń  nauczycieli na poszczególnych  stopniach awansu  zawodowego  w szkołach prowadzonych  przez    jednostkę samorządu  terytorialnego  .
 1. Informacja Wójta Gminy  o swojej działalności w okresie  między sesjami .
 2. Interpelacje i zapytania radnych .
 1. Odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych    . 
 2. Zapytania i wolne wnioski oraz zamknięcie obrad sesji .   

 Podstawa prawna   do  urlopowania 

 Stosownie  do art. 25 ust. 3i 4  ustawy z dnia  8 marca 1990 r.  o samorządzie   gminnym       ( Dz. U. J.T.  z 2017 r. poz. 1875 z późniejszymi  zmianami ) -   pracodawca   obowiązany  jest 

zwolnić  radnego  od pracy zawodowej  w celu umożliwienia  mu  brania udziału   w pracach organów  gminy  , bez prawa do wynagrodzenia  w zakładzie pracy  za czas zwolnienia .

                                                                                                                                                

                                                                                  Przewodniczący  Rady Gminy   

   

                                                                                   Czesław   Szarkowski