Jakość powietrza

Statystyki odwiedzin

Dzisiaj 97

Wczoraj 121

W tym tygodniu 345

W tym miesiącu 2257

Wszystkich odwiedzin 322225

livemarks

Zawiadomienie o terminie 32 sesji Rady Gminy Mędrzechów

Znak :Or. 0002.32.18

  Z A W I A D O M I E N I E

          Na podstawie  art. 20  ust. 1   ustawy z dnia  8 marca  1990 r. o samorządzie  gminnym  (Dz. U.  J.T. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.)  uprzejmie   zawiadamiam ,   że  w dniu        

29 stycznia  2018 r. (poniedziałek)  o godz. 10-tej  w sali nr 2 Urzędu Gminy  w Mędrzechowie  zwołuję  zwyczajną   sesje Rady  Gminy ,   proponując  następujący porządek obrad :  

  1.      Otwarcie sesji  i stwierdzenie prawomocności obrad  .
  2.   Przyjęcie porządku obrad sesji  .
  3.   Przyjęcie  protokołu  obrad  poprzedniej  sesji Rady  Gminy.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie  wyboru metody  ustalenia opłaty za gospodarowanie  odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości  stawki tej opłaty  .
  5. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany w uchwale   budżetowej  na rok 2018 . 
  6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu  przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania  dotacji udzielanych z budżetu Gminy   Mędrzechów  dla publicznych i niepublicznych przedszkoli , oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne  niebędące  jednostkami  samorządu terytorialnego na terenie  Gminy   Mędrzechów .  
  7.   Informacja Wójta Gminy  o swojej działalności w okresie  między sesjami .
  8. Interpelacje i zapytania  radnych .
  9.   Odpowiedzi na zapytania i wnioski  radnych    . 
  10. Zapytania i wolne wnioski  oraz zamknięcie obrad sesji .    

 Podstawa prawna   do  urlopowania 

 Stosownie  do art. 25 ust. 3i 4  ustawy z dnia  8 marca 1990 r.  o samorządzie   gminnym       ( Dz. U. J.T.  z 2017 r. poz. 1875 z późniejszymi  zmianami ) -   pracodawca   obowiązany  jest 

zwolnić  radnego  od pracy zawodowej  w celu umożliwienia  mu  brania udziału   w pracach organów  gminy  , bez prawa do wynagrodzenia  w zakładzie pracy  za czas zwolnienia .

                                                                                                                                                

                                                                                  Przewodniczący  Rady Gminy   

   

                                                                                   Czesław   Szarkowski