livemarks

Zawiadomienie o terminie 31 sesji Rady Gminy Mędrzechów

Z A W I A D O M I E N I E

          Na podstawie  art. 20  ust. 1   ustawy z dnia  8 marca  1990 r. o samorządzie  gminnym  (Dz. U.  J.T. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.)  uprzejmie   zawiadamiam ,   że  w dniu        
28 grudnia  2017 r. (czwartek)  o godz. 10-tej  w sali nr 2 Urzędu Gminy  w Mędrzechowie  zwołuję  zwyczajną   sesje Rady  Gminy ,   proponując  następujący porządek obrad :   

       1.  Otwarcie sesji  i stwierdzenie prawomocności obrad  .
       2.  Przyjęcie porządku obrad sesji  .
       3.  Przyjęcie  protokołu  obrad  poprzedniej  sesji Rady  Gminy.
       4. Podjęcie uchwały w  sprawie przyjęcia  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mędrzechów  na lata 2018 – 2021 .
                a) opinia  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie – Zespół w Tarnowie w   sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej .
               b) ) przedstawienie opinii  Komisji Rady Gminy .
       5. Podjęcie uchwały w sprawie  uchwalenia budżetu Gminy Mędrzechów na rok 2018 .
                a) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej   w sprawie  zaopiniowania projektu Uchwały Budżetowej Gminy Mędrzechów na rok 2018 ,
               b) przedstawienie opinii  Komisji Rady Gminy
               c)  dyskusja
               d) głosowanie nad  projektem uchwały Budżetowej Gminy Mędrzechów  na 2018 rok  wraz z autopoprawką  do projektu  uchwały Budżetowej Gminy Mędrzechów na rok 2018 .  
       6.  Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany w uchwale   budżetowej  na rok 2017 .  
       7. Podjęcie uchwały w sprawie  uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych  oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Mędrzechów na 2018 rok .
       8. Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia rocznego planu kontroli  Komisji Rewizyjnej Rady Gminy  w Mędrzechowie  na 2018 r.
       9. Podjęcie uchwały w sprawie  planu obrad Rady Gminy  Mędrzechów na 2018 rok.       
      10.  Informacja Wójta Gminy  o swojej działalności w okresie  między sesjami .
      11. Interpelacje i zapytania  radnych .
      12. Odpowiedzi na zapytania i wnioski  radnych    .  
      13. Zapytania i wolne wnioski  oraz zamknięcie obrad sesji .    
 Podstawa prawna   do  urlopowania  
 Stosownie  do art. 25 ust. 3i 4  ustawy z dnia  8 marca 1990 r.  o samorządzie   gminnym       ( Dz. U. J.T.  z 2017 r. poz. 1875 z późniejszymi  zmianami ) -   pracodawca   obowiązany  jest  
zwolnić  radnego  od pracy zawodowej  w celu umożliwienia  mu  brania udziału   w pracach organów  gminy  , bez prawa do wynagrodzenia  w zakładzie pracy  za czas zwolnienia .
                                                                                                                                                
                                                                                
  Przewodniczący  Rady Gminy