livemarks

Zawiadomienie o terminie 30 sesji Rady Gminy Mędrzechów

  Z A W I A D O M I E N I E

          Na podstawie  art. 20  ust. 1   ustawy z dnia  8 marca  1990 r. o samorządzie  gminnym  (Dz. U.  J.T. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.)  uprzejmie   zawiadamiam ,   że  w dniu        

8 grudnia  2017 r. ( piątek   )  o godz. 10-tej  w sali nr 2 Urzędu Gminy  w Mędrzechowie  zwołuję  zwyczajną   sesje Rady  Gminy ,   proponując  następujący porządek obrad :  

 1. Otwarcie sesji  i stwierdzenie prawomocności obrad  .
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji  .
 3. Przyjęcie  protokołu  obrad  poprzedniej  sesji Rady  Gminy.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawy obliczania podatku  rolnego na obszarze Gminy Mędrzechów  na 2018 rok .
 5. 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Mędrzechów na 2018 rok
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie  Gminy  Mędrzechów .
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w uchwale   budżetowej  na rok 2017 .     
 8. Informacja Wójta Gminy  o swojej działalności w okresie  między sesjami .
 9. Interpelacje i zapytania  radnych .
 10. Odpowiedzi na zapytania i wnioski  radnych    . 
 11. Zapytania i wolne wnioski  oraz zamknięcie obrad sesji .    

 Podstawa prawna   do  urlopowania 

 Stosownie  do art. 25 ust. 3i 4  ustawy z dnia  8 marca 1990 r.  o samorządzie   gminnym       ( Dz. U. J.T.  z 2017 r. poz. 1875 z późniejszymi  zmianami ) -   pracodawca   obowiązany  jest 

zwolnić  radnego  od pracy zawodowej  w celu umożliwienia  mu  brania udziału   w pracach organów  gminy  , bez prawa do wynagrodzenia  w zakładzie pracy  za czas zwolnienia .

                                                                                                                                                

                                                                                  Przewodniczący  Rady Gminy   

    

                                                                                   Czesław   Szarkowski