livemarks

Zawiadomienie o terminie 17 Sesji Rady Gminy Mędrzechów

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1   ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. J.T. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) uprzejmie zawiadamiam , że w dniu        

10 października 2016 r. ( poniedziałek ) o godz. 10-tej w sali nr 2 Urzędu Gminy w Mędrzechowie zwołuję zwyczajną  sesje Rady Gminy ,   proponując następujący porządek obrad :   

     1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad .

     2. Przyjęcie porządku obrad sesji .

         3. Przyjęcie protokołu obrad poprzedniej sesji Rady Gminy.

         4. Przyjęcie informacji o działalności placówek oświatowych w Gminie Mędrzechów w minionym roku szkolnym oraz stanu przygotowania tych placówek do rozpoczęcia nowego roku szkolnego .

           - opinia Komisji Oświaty Kultury , Zdrowia, Sportu , Prawa i Porządku Publicznego .

         5. Informacja Wójta Gminy o wykonaniu budżetu Gminy Mędrzechów za I półrocze 2016 roku .

           - opinia Komisji Rewizyjnej ,

           - opinia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej .

         6.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mędrzechów .

         7. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Dąbrowskiego zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi znajdującymi się na terenie Gminy Mędrzechów w zakresie zimowego utrzymania .

         8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca gminy na działalność Wójta Gminy Mędrzechów .

         9. Podjęcie uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Mędrzechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami , o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017 .

         10. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o analizie oświadczeń majątkowych radnych .

         11. Informacja Wójta Gminy o swojej działalności w okresie między sesjami

            12. Interpelacje i zapytania radnych oraz zapytania i wolne wnioski  .    

          13. Zamknięcie obrad sesji .

Podstawa prawna   do urlopowania

Stosownie do art. 25 ust. 3i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie   gminnym Dz. U. J.T. z 2016 r. poz. 446 z późniejszymi zmianami / - pracodawca obowiązany jest

zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału   w pracach organów gminy , bez prawa do wynagrodzenia w zakładzie pracy za czas zwolnienia                                                                         

 

                                                                               Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                                Czesław Szarkowski