livemarks

Zawiadomienie o terminie 16 Sesji Rady Gminy Mędrzechów

Z A W I A D O M I E N I E

         Na podstawie art. 20 ust. 1   ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. J.T. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) uprzejmie zawiadamiam , że w dniu        

22 sierpnia 2016 r. ( poniedziałek ) o godz. 830 w sali nr 2 Urzędu Gminy w Mędrzechowie zwołuję zwyczajną  sesje Rady Gminy ,   proponując następujący porządek obrad :    

    1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad .

    2. Złożenie ślubowania przez nowo wybraną radną Rady Gminy Mędrzechów .

    3. Przyjęcie porządku obrad sesji .

        4. Przyjęcie protokołu obrad poprzedniej sesji Rady Gminy.

       5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla wyboru        Wiceprzewodniczącego Rady Gminy     w Mędrzechowie .

   6. Podjęcie uchwały w sprawiewyboru   Wiceprzewodniczącego Rady Gminy

           w Mędrzechowie

       7. Podjęcie uchwały zmieniającej   uchwałę w sprawie powołania   stałych   Komisji Rady Gminy w Mędrzechowie   .

       8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2016

       9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej   w Mędrzechowie

      10. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów , w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi .

       11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mędrzechów .

       12. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej minie komunalne dz. Nr 122 we wsi Wola Mędrzechowska .

       13. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej minie komunalne dz. Nr 303/4 we wsi Wola Mędrzechowska .

       14. Informacja Wójta Gminy o swojej działalności w okresie między sesjami

         15. Interpelacje i zapytania radnych oraz zapytania i wolne wnioski  .    

       16. Zamknięcie obrad sesji .

Podstawa prawna   do urlopowania

Stosownie do art. 25 ust. 3i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie   gminnym Dz. U. J.T. z 2016 r. poz. 446 z późniejszymi zmianami / - pracodawca obowiązany jest

zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału   w pracach organów gminy , bez prawa do wynagrodzenia w zakładzie pracy za czas zwolnienia                                                                

        

 

                                                                               Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                                Czesław Szarkowski