livemarks

Zawiadomienie o terminie 14 Sesji Rady Gminy Mędrzechów

Z A W I A D O M I E N I E

         Na podstawie art. 20 ust. 1   ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. J.T. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) uprzejmie   zawiadamiam ,   że w dniu        

10 czerwca 2016 r. ( piątek ) o godz. 10-tej w sali nr 2 Urzędu Gminy w Mędrzechowie zwołuję zwyczajną   sesje Rady Gminy ,   proponując następujący porządek obrad :    

 

     1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad .

      2. Przyjęcie porządku obrad sesji .

       3. Przyjęcie protokołu obrad poprzedniej sesji Rady Gminy.  

       4.Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Mędrzechów wraz ze sprawozdaniem, z wykonania budżetu za 2015 rok oraz udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Mędrzechów z tytułu wykonania tego budżetu :

           a) wystąpienie Wójta Gminy ,

           b) odczytanie uchwały Składu Orzekającego Kolegium RIO w sprawie zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia gminy ,

           c) odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy ,

           d)odczytanie uchwały RIO w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej         o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy ,

           e) dyskusja ,

           f) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Mędrzechów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok ,

           g) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok .

       5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego   Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mędrzechowie za 2015 rok.

       6. Podjęcie   uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki   Publicznej   w Mędrzechowie za 2015 rok .

       7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2016 .

       8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany   Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy   Mędrzechów na lata 2016 - 2021 .

       9.   Podjęcie uchwały w sprawie   zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy     Społecznej w Mędrzechowie .

       10.Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego            i  wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży.

       11. Podjęcie uchwały w sprawie   rozpatrzenia skargi mieszkańca na działalność Wójta Gminy Mędrzechów.

       12. Informacja na temat zasobów pomocy społecznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mędrzechowie .

13. Informacja Wójta Gminy o swojej działalności w okresie między sesjami

       14. Interpelacje i zapytania radnych.  .

      15. Zapytania i wolne wnioski .  

       16. Zamknięcie obrad sesji .

Podstawa prawna   do urlopowania

Stosownie do art. 25 ust. 3i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie   gminnym Dz. U. J.T. z 2016 r. poz. 446 z późniejszymi zmianami / - pracodawca obowiązany jest

zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału   w pracach organów gminy , bez prawa do wynagrodzenia w zakładzie pracy za czas zwolnienia                                                                

        

 

 

                                                                               Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                                 Czesław Szarkowski