Jakość powietrza

Statystyki odwiedzin

Dzisiaj 93

Wczoraj 121

W tym tygodniu 341

W tym miesiącu 2253

Wszystkich odwiedzin 322221

livemarks

Zawiadomienie o terminie 41 sesji Rady Gminy Mędrzechów

Mędrzechów, dnia 10.05 2023 r.

Znak: Or. 0002.41.2023

 Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. J.T. z 2023 r. poz. 40 z p.zm. ) uprzejmie zawiadamiam, że w dniu:

17 maja 2023 r. ( środa ) o godz. 10,00 w sali nr 2 Urzędu Gminy w Mędrzechowie zwołuję zwyczajną sesje Rady Gminy, proponując następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wprowadzenie zmian do porządku obrad sesji
 3. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 4. Przyjęcie protokołu obrad poprzedniej sesji Rady Gminy.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mędrzechów na lata 2023 - 2040
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na 2023 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mędrzechowie za 2022 rok.
 8. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji „ Programu współpracy Gminy Mędrzechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2022 roku ”.
 9. Zapoznanie się z oceną zasobów pomocy społecznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mędrzechowie.
 10. Informacja Wójta Gminy Mędrzechów o działalności w okresie między sesjami.
 11. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski oraz udzielenie odpowiedzi.
 12. Zamkniecie obrad sesji.

Podstawa prawna do urlopowania Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. JT. z 2023 r., poz. 40 z p. zm. ) - pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

 Przewodniczący Rady Gminy

 Barbara Brożek