livemarks

Zawiadomienie o terminie 39 sesji Rady Gminy Mędrzechów

Mędrzechów, dnia 14.02 2023 r.

Znak: Or. 0002.39.2023

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. J.T. z 2023 r. poz. 40 z p.zm. ) uprzejmie zawiadamiam, że w dniu:

21 lutego 2023 r. ( wtorek ) o godz. 10,00 w sali nr 2 Urzędu Gminy w Mędrzechowie zwołuję zwyczajną sesje Rady Gminy , proponując następujący porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad .
  2. Przyjęcie porządku obrad sesji .
  3. Przyjęcie protokołu obrad poprzedniej sesji Rady Gminy.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mędrzechów na lata 2023-2040
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2023 .
  6. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Mędrzechów .
  7. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Mędrzechów za 2022 r.
  8. Informacja Wójta Gminy Mędrzechów o działalności w okresie między sesjami .
  9. Interpelacje , zapytania i wolne wnioski oraz udzielenie odpowiedzi .
  10. Zamkniecie obrad sesji.

Podstawa prawna do urlopowania Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. JT. z 2023 r. , poz. 40 z p. zm. ) - pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

 Przewodniczący Rady Gminy

 Barbara Brożek