Jakość powietrza

Statystyki odwiedzin

Dzisiaj 18

Wczoraj 155

W tym tygodniu 609

W tym miesiącu 1675

Wszystkich odwiedzin 317307

livemarks

Zawiadomienie o terminie 38 sesji Rady Gminy Mędrzechów

Mędrzechów, dnia 18.01 2023 r.

Znak :Or. 0002.38.2023

 Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. J.T. z 2022 r. poz. 559 z p.zm. ) uprzejmie zawiadamiam, że w dniu :

24 stycznia 2023 r. ( wtorek ) o godz. 9,00 w sali nr 2 Urzędu Gminy w Mędrzechowie zwołuję zwyczajną sesje Rady Gminy, proponując następujący porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu obrad poprzedniej sesji Rady Gminy.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mędrzechów na lata 2023-2040.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2023.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego dla celów przyznawania pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób wskazanych w wieloletnim rządowym programie „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na 2023 rok w zakresie dożywiania w formie gorącego posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”
 1. Podjęcie uchwały w sprawie określania szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat, a także trybu ich pobierania.
 1. Informacja Wójta Gminy Mędrzechów o działalności w okresie między sesjami.
 2. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski oraz udzielenie odpowiedzi.
 3. Zamkniecie obrad sesji.

Podstawa prawna do urlopowania Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. JT. z 2022 r., poz. 559 z p. zm. ) - pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

 Przewodniczący Rady Gminy

 Barbara Brożek