Jakość powietrza

Statystyki odwiedzin

Dzisiaj 95

Wczoraj 121

W tym tygodniu 343

W tym miesiącu 2255

Wszystkich odwiedzin 322223

livemarks

Zawiadomienie o terminie 37 sesji Rady Gminy Mędrzechów

Mędrzechów , dnia 14.12 2022 r.

Znak: Or. 0002.37.2022

 Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. J.T. z 2022 r. poz. 559 z p.zm. ) uprzejmie zawiadamiam , że w dniu:

29 grudnia 2022 r. ( czwartek) o godz. 10,00 w sali nr 2 Urzędu Gminy w Mędrzechowie zwołuję zwyczajną sesje Rady Gminy , proponując następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad .
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji .
 3. Przyjęcie protokołu obrad poprzedniej sesji Rady Gminy.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2022 .
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mędrzechów na lata 2023-2040 .

 - opinia Komisji Rady Gminy ,

 -opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej

 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mędrzechów na rok 2023 .

 - opinia Komisji Rady Gminy,

 - opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej

 1. Podjęcie uchwały w sprawie Przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Mędrzechów na rok 2023 .
 2. Podjęcie uchwały w sprawie planu obrad Rady Gminy Mędrzechów na 2023 rok.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie planu posiedzeń komisji Rady Gminy na 2023 rok .
 4. 10. Informacja Wójta Gminy Mędrzechów o działalności w okresie między sesjami .
 5. Interpelacje , zapytania i wolne wnioski oraz udzielenie odpowiedzi .
 6. Zamkniecie obrad sesji.

Podstawa prawna do urlopowania Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. JT. z 2022 r. , poz. 559 z p. zm. ) - pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

 Przewodniczący Rady Gminy

 Barbara Brożek