Jakość powietrza

Statystyki odwiedzin

Dzisiaj 93

Wczoraj 121

W tym tygodniu 341

W tym miesiącu 2253

Wszystkich odwiedzin 322221

livemarks

Zawiadomienie o terminie 36 sesji Rady Gminy Mędrzechów

Mędrzechów , dnia 18.11 2022 r.

Znak :Or. 0002.36.2022

 Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. J.T. z 2022 r. poz. 559 z p.zm. ) uprzejmie zawiadamiam , że w dniu :

30 listopada 2022 r. ( środa ) o godz. 10,00 w sali nr 2 Urzędu Gminy w Mędrzechowie zwołuję zwyczajną sesje Rady Gminy , proponując następujący porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad .
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji .
 3. Przyjęcie protokołu obrad poprzedniej sesji Rady Gminy.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2022 .
 5. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawy obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Mędrzechów na 2023 rok .
 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Mędrzechów na 2023 rok.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Mędrzechów .
 1. Podjęcie uchwały w sprawie Programu Współpracy Gminy Mędrzechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2023 .
 1. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i uczniów oraz ich rodziców.
 1. 10. Informacja Wójta Gminy Mędrzechów o działalności w okresie między sesjami .
 2. Interpelacje , zapytania i wolne wnioski oraz udzielenie odpowiedzi .
 3. Zamkniecie obrad sesji.

Podstawa prawna do urlopowania Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. JT. z 2022 r. , poz. 559 z p. zm. ) - pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

 Przewodniczący Rady Gminy

 Barbara Brożek