livemarks

Zawiadomienie o terminie 34 sesji Rady Gminy Mędrzechów

Mędrzechów , dnia 21.09 2022 r.

Znak :Or. 0002.34.2022

 Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. J.T. z 2022 r. poz. 559 z p.zm. ) uprzejmie zawiadamiam , że w dniu :

28 września 2022 r. ( środa ) o godz. 10,00 w sali nr 2 Urzędu Gminy w Mędrzechowie zwołuję zwyczajną sesje Rady Gminy , proponując następujący porządek obrad :

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad .
  2. Przyjęcie porządku obrad sesji .
  3. Przyjęcie protokołu obrad poprzedniej sesji Rady Gminy.

4 . Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowe GminyMędrzechów na lata 2022- 2037.

  1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2022.
  2. .Podjęcie uchwały zmieniającej Regulamin Wynagradzania Nauczycieli stanowiącego załącznik Uchwały Nr XXII/127/09 Rady Gminy w Mędrzechowie z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli z póżn. zm.
  1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mędrzechów .
  1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie ½ udziału w nieruchomości położonej w Pawłowie.
  1. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie komunalne we wsi Grądy.
  1. Informacja Wójta Gminy Mędrzechów o działalności w okresie między sesjami .
  2. Interpelacje , zapytania i wolne wnioski oraz udzielenie odpowiedzi .

12 . Zamkniecie obrad sesji.

Podstawa prawna do urlopowania Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. JT. z 2022 r. , poz. 559 z p. zm. ) - pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

 Przewodniczący Rady Gminy

 Barbara Brożek