livemarks

Zawiadomienie o terminie 21 sesji Rady Gminy Mędrzechów

Mędrzechów , dnia  27.01 2021 r.

Znak :Or. 0002.21.2021

  Z A W I A D O M I E N I E

          Na podstawie  art. 20  ust. 1   ustawy z dnia  8 marca  1990 r. o samorządzie  gminnym  (Dz. U.  J.T. z 2020 r. poz. 713  )  uprzejmie   zawiadamiam ,   że    w   dniu :      

3 lutego   2021 r. ( środa )  o godz. 10,00 w sali nr 2 Urzędu Gminy w Mędrzechowie  zwołuję   sesje Rady Gminy ,   proponując  następujący porządek obrad : 

              

 1. Otwarcie sesji  i stwierdzenie prawomocności obrad  .
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji  .
 3. Przyjęcie  protokołu  obrad  poprzedniej  sesji Rady  Gminy. 
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy

      Mędrzechów  na lata 2021 -2025 .  

 1. Podjęcie uchwały w sprawie   zmiany  w uchwale budżetowej   na rok 2021.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie  uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania

       Mieszkaniowym Zasobem Gminy Mędrzechów na lata 2020 – 2024 .

 1. Podjęcie uchwały  w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w

     skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mędrzechów .

 1. Podjęcie uchwały  w sprawie  sprzedaży nieruchomości  stanowiącej mienie

      komunalne  we  wsi Wola Mędrzechowska.

 1. Informacja Wójta Gminy Mędrzechów  o  działalności  w okresie między sesjami .
 2. Interpelacje , zapytania i wolne wnioski  oraz udzielenie  odpowiedzi .
 3. Zamkniecie obrad sesji.   

    Podstawa  prawna  do  urlopowania      Na podstawie art. 25 ust. 3  ustawy z dnia  8 marca 1990  r. o samorządzie  gminnym      ( Dz. U.  JT. z 2020 r.  , poz. 713  z p. zm. ) - pracodawca obowiązany jest zwolnić  radnego  od pracy zawodowej  w celu umożliwienia mu brania udziału  w pracach organów gminy .                                                                                                                           

                                                                            Przewodniczący  Rady Gminy  

   

                                                                                                   Barbara  Brożek