livemarks

Zawiadomienie o terminie 20 sesji Rady Gminy Mędrzechów

                                                                                              Mędrzechów , dnia  16.12 2020 r.

Znak :Or. 0002.20.2020

  Z A W I A D O M I E N I E

          Na podstawie  art. 20  ust. 1   ustawy z dnia  8 marca  1990 r. o samorządzie  gminnym  (Dz. U.  J.T. z 2020 r. poz. 713  )  uprzejmie   zawiadamiam ,   że    w   dniu :      

30 grudnia 2020 r. ( środa )  o godz. 10,00 w sali nr 2 Urzędu Gminy w Mędrzechowie  zwołuję   sesje Rady Gminy ,   proponując  następujący porządek obrad :   

 1. Otwarcie sesji  i stwierdzenie prawomocności obrad  .
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji  .
 3. Przyjęcie  protokołu  obrad  poprzedniej  sesji Rady  Gminy. 
 4. Podjęcie uchwały w sprawie   zmiany  w uchwale budżetowej   na rok 2020.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy

            Mędrzechów  na  lata 2021-2025 .

 1. a) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej do projektu uchwały,
 2. b) przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały .
 3. Podjęcie uchwały  w sprawie uchwalenia budżetu  Gminy Mędrzechów  na rok 2021.
 4. a) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej do projektu uchwały,
 5. b) przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały,
 6. c) dyskusja ,
 7. d) głosowanie nad projektem uchwały Budżetowej Gminy Mędrzechów na 2021 rok.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa

            drogowego dróg  gminnych  na obszarze  Gminy  Mędrzechów .

 1. Podjęcie uchwały  w sprawie  uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki,

            Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych  oraz Przeciwdziałania  Narkomanii dla

            Gminy  Mędrzechów  na 2021 rok .

 1.   Podjęcie uchwały w sprawie   planu pracy Rady  Gminy  Mędrzechów   na rok 2021.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji  Rady Gminy Mędrzechów na rok

              2021 .

 1. Informacja Wójta Gminy Mędrzechów  o  działalności  w okresie między sesjami .
 2. Interpelacje , zapytania i wolne wnioski  oraz udzielenie  odpowiedzi .
 3. Zamkniecie obrad sesji.   

    Podstawa  prawna  do  urlopowania      Na podstawie art. 25 ust. 3  ustawy z dnia  8 marca 1990  r. o samorządzie  gminnym      ( Dz. U.  JT. z 2020 r.  , poz. 713  z p. zm. ) - pracodawca obowiązany jest zwolnić  radnego  od pracy zawodowej  w celu umożliwienia mu brania udziału  w pracach organów gminy .                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                             

                                                                            Przewodniczący  Rady Gminy  

   

                                                                                                   Barbara  Brożek