livemarks

Zawiadomienie o terminie 6 sesji Rady Gminy Mędrzechów

Znak :Or. 0002.6.2019

  Z A W I A D O M I E N I E

          Na podstawie  art. 20  ust. 1   ustawy z dnia  8 marca  1990 r. o samorządzie  gminnym  (Dz. U.  J.T. z 2019 r. poz. 506  )  uprzejmie   zawiadamiam ,   że    w   dniu :      

     10 kwietnia  2019 r. ( środa)  o godz. 10,00 w sali nr 2 Urzędu Gminy w Mędrzechowie  zwołuję   sesje Rady Gminy ,   proponując  następujący porządek obrad :  

  1. Otwarcie sesji  i stwierdzenie prawomocności obrad  .
  2. Przyjęcie porządku obrad sesji  .
  3. Przyjęcie  protokołu  obrad  poprzedniej  sesji Rady  Gminy.
  4. Informacja Komendanta Policji na temat  stanu  bezpieczeństwa  Gminy  Mędrzechów.
  1. Podjęcie uchwały  w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania  w Domu

            Radosnej  Starości  w Kupieninie  dla przeprowadzenia głosowania  w wyborach  do

            Parlamentu   Europejskiego   zarządzonych na dzień 26 maja  2019 r.

  1. Podjęcie uchwały  w sprawie  ustalenia maksymalnej  liczby zezwoleń  na sprzedaż

            napojów alkoholowych  na terenie  Gminy   Mędrzechów .

  1. Zaopiniowanie sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Mędrzechów

           z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami  o działalności  pożytku

           publicznego i o wolontariacie   w 2018 roku   .

  1. Informacja Wójta Gminy Mędrzechów  o  działalności  w okresie między sesjami .
  1. Interpelacje , zapytania i wolne wnioski  oraz udzielenie  odpowiedzi   . 
  1. Zamkniecie obrad sesji.   

                                                                                                          

 

    

                                                                        Przewodniczący  Rady Gminy

                                                                                         Barbara  Brożek