livemarks

Zawiadomienie o terminie V sesji Rady Gminy Mędrzechów

Znak :Or. 0002.5.2019

  Z A W I A D O M I E N I E

          Na podstawie  art. 20  ust. 1   ustawy z dnia  8 marca  1990 r. o samorządzie  gminnym  (Dz. U.  J.T. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)  uprzejmie   zawiadamiam ,   że    w   dniu :       

11 marca 2019 r. ( poniedziałek)  o godz. 8-mej  w sali nr 2 Urzędu Gminy  w Mędrzechowie  zwołuję    sesje Rady Gminy ,   proponując  następujący porządek obrad :  

  1.      Otwarcie sesji  i stwierdzenie prawomocności obrad  .
  2. Przyjęcie porządku obrad sesji  .
  3. Przyjęcie  protokołu  obrad  poprzedniej  sesji Rady  Gminy.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany w uchwale  budżetowej  Gminy  Mędrzechów na rok 2019 .
  5.   Podjęcie uchwały zmieniającej  uchwałę  w sprawie poboru podatku rolnego , podatku leśnego, podatku od nieruchomości od osób  fizycznych w drodze inkasa  i wynagrodzenia za inkaso .
  1.    Podjęcie uchwały  w sprawie  uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi  oraz zapobiegania bezdomności  zwierząt  na terenie Gminy Mędrzechów na rok 2019 .
  1.       Informacja Wójta Gminy Mędrzechów  o  działalności  w okresie między sesjami .
  2.    Interpelacje , zapytania  i wolne wnioski  oraz udzielenie  odpowiedzi   .  
  3.   Zamkniecie  obrad sesji.   

                                                                                                          

 

     

                                                                        Przewodniczący  Rady Gminy   

    

                                                                                         Barbara  Brożek