livemarks

Zawiadomienie o terminie 4 sesji Rady Gminy Mędrzechów

  Z A W I A D O M I E N I E

          Na podstawie  art. 20  ust. 1   ustawy z dnia  8 marca  1990 r. o samorządzie  gminnym  (Dz. U.  J.T. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)  uprzejmie   zawiadamiam ,   że    w   dniu  

         27 lutego   2019 r. (środa   )  o godz. 10-tej  w sali nr 2 Urzędu Gminy  w Mędrzechowie  zwołuję    sesje Rady  Gminy ,   proponując  następujący porządek obrad :  

 

 1. Otwarcie sesji  i stwierdzenie prawomocności obrad  .
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji  .
 3. Przyjęcie  protokołu  obrad  poprzedniej  sesji Rady  Gminy.
 4.  Informacja Komendanta Policji o stanie  bezpieczeństwa  i porządku publicznego na terenie  Gminy  Mędrzechów   w 2018 roku .
 5. Podjęcie  uchwały w sprawie zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2025 .
 6. Podjęcie uchwały  w sprawie  zmiany w uchwale  budżetowej  Gminy  Mędrzechów na rok 2019 .
 1.    Podjęcie uchwały  w sprawie wysokości   i    zasad   wypłacania   diet przysługujących             sołtysom Gminy   Mędrzechów .

       8.  Podjęcie uchwały  w sprawie nie wyrażenia zgody na  wyodrębnienie funduszu

            soleckiego w budżecie  Gminy   Mędrzechów .  

 1.        Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia  poboru podatków stanowiących dochód

           gminy  w drodze inkasa  oraz  wyznaczenia inkasentów  i określenia wysokości

           wynagrodzenia  za inkaso .

 1. Podjęcie  uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej  liczby  zezwoleń na sprzedaż

           napojów  alkoholowych  na terenie  sołectwa   Kupienin.

 1. Podjęcie  uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości  stanowiącej mienie

               komunalne   we  wsi    Wola Mędrzechowska.

 1.    12. Przedłożenie sprawozdania  z ustawy  o wspieraniu rodziny  i systemie  pieczy zastępczej  oraz  

             z ustawy  o przeciwdziałaniu  przemocy  w rodzinie   za 2018 rok .

 1. Sprawozdanie z działalności finansowo-rzeczowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w

            Mędrzechowie  za rok 2018 .

 1. Przedłożenie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń  nauczycieli na

           poszczególnych stopniach awansu  zawodowego  w szkołach  prowadzonych przez

           Gminę   Mędrzechów  .

 1.    Informacja Wójta Gminy Mędrzechów  o  działalności  w okresie między sesjami .
 2. Interpelacje i zapytania  oraz wnioski  radnych .
 3. Odpowiedzi  na interpelacje,  zapytania  oraz  wnioski  .
 4. Zapytania i wolne wnioski .
 5.    Zamkniecie  obrad sesji.   .

                                                                                                          

                                                                        Przewodniczący  Rady Gminy   

   

                                                                                         Barbara  Brożek