livemarks

Ogłoszenie o otwartym konkursie na realizacje zadania publicznego w 2019 roku

Mędrzechów, dnia 05.12.2018r.

OGŁOSZENIE

o otwartym konkursie na realizacje zadania publicznego w 2019 roku

            Działając na podstawie  art. 13  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r.  poz. 450 z późn. zm.) Wójt Gminy Mędrzechów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Mędrzechów w okresie od dnia 04 stycznia 2019r.  do 31 grudnia 2019 roku.

 1. CELE I RODZAJ ZADANIA.
 2. Konkurs ofert ma na celu wyłonienie podmiotów realizujących zadania publiczne Gminy Mędrzechów w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, odpowiadającej celom „Programu współpracy Gminy Mędrzechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn.zm.) na 2019 rok”.
 3. Rodzaj zadania:

Konkurs obejmuje realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez:

 • organizację działalności szkoleniowej i współzawodnictwa sportowego dzieci, młodzieży
  i dorosłych na terenie Gminy Mędrzechów,
 • organizację zawodów, meczy i imprez upowszechniających sport, kulturę fizyczną, rekreację wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
 • prowadzenie zajęć sportowych w formie zorganizowanej pod nadzorem uprawnionych do tego osób,
 • udział w zawodach sportowych i imprezach sportowych promujących Gminę Mędrzechów,
 • organizacja różnego rodzaju turniejów,
 • organizacja turnieju piłki nożnej o puchar Wójta Gminy Mędrzechów,
 • prowadzenie działalności popularyzatorskiej w zakresie kultury fizycznej i sportu.
 1. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA.
 2. Wójt Gminy Mędrzechów na realizację zadania, o jakim mowa w rozdziale I przeznacza środki finansowe w wysokości: 65 000 (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych).

III. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

 1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Mędrzechów w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)
 2. Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych w dziedzinie kultury

 fizycznej i sportu może być wykorzystana wyłącznie na pokrycie kosztów zakontraktowanych zadań.

 1. Finansowaniu lub dofinansowaniu podlegają m. in. następujące rodzaje wydatków:

- koszt zakupu sprzętu sportowego i wyposażenia niezbędnego do realizacji zadania,

- koszt zakupu osobistego wyposażenia zawodników biorących udział w szkoleniach i zawodach,

- koszt zatrudnienia trenerów pod warunkiem posiadania przez nich wymaganych odrębnymi przepisami uprawnień,

- koszty utrzymania obiektów niezbędnych do realizacji zadania (zaplecza związanego
z utrzymaniem obiektów, boiska sportowe),

- koszty transportu związanego z przemieszczaniem się zawodników pomiędzy obiektami, na których odbywać się będą zawody,

- koszty zatrudnienia sędziów prowadzących zawody posiadających stosowne uprawnienia (wg zasad określonych w odrębnych przepisach),

- inne wydatki rzeczowe związane z zabezpieczeniem cyklu szkoleniowego, w tym związane
z zapewnieniem wymogów BHP,

- koszty związane z ubezpieczeniem, wpisowe , uprawnienia, rejestracja zawodników,

- koszty organizacji zawodów, meczy i imprez upowszechniających sport, kulturę fizyczną, rekreację wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

 1. Dotacje na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury fizycznej i sportu nie mogą być wykorzystane na:

- zobowiązania powstałe przed i po okresie na który została zawarta umowa,

- nabycie  gruntów,

- prace remontowe i budowlane,

-działalność gospodarczą i polityczną,

-kary za niesportowe zachowanie.

 1. Przy rozpatrywaniu złożonych ofert i ich wyborze stosuje się zasady określone  w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  w szczególności przepisy ujęte w art. 5, art. 11 -15 ustawy.
 1. TERMINY ORAZ WARUNKI REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO.
 2. Ogłoszenie Wójta jest podstawą do zawarcia pisemnej umowy dotacji z podmiotem, którego oferta została wybrana w konkursie. Umowa określa zakres i warunki realizacji zadania publicznego. Wzór umowy określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016r., poz. 1300).
 3. Dotowani są zobowiązani:
 • Przeznaczyć dotację wyłącznie na cel wskazany w ofercie oraz zawartej umowie,
 • Posiadania rachunku bankowego,
 • Wyodrębnienia ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy,
 • Sporządzania i składania sprawozdań z wykonania zadania publicznego w terminie

określonym w umowie. Wzór sprawozdania został przyjęty w rozporządzeniu Ministra Pracy

i Polityki Społecznej  z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań    (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300).

 1. Realizacja zadania powinna nastąpić w okresie od dnia 4 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r.
 2. Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie, Gmina Mędrzechów ma prawo kontroli i oceny realizacji zadania, obejmujące
  w szczególności stan realizacji, efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania, prawidłowość wykorzystania środków oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji.
 1. TERMIN SKŁADANIA OFERT.
 2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w nieprzekraczalnym terminie od 07 grudnia 2018r. do 31 grudnia 2018 roku do godz. 14:00 oferty w formie papierowej wraz z wymaganymi załącznikami w Sekretariacie Urzędu Gminy Mędrzechów pok. nr 12 lub przesłanie oferty na adres Urzędu Gminy Mędrzechów, 33-221 Mędrzechów 434 (decyduje data wpływu). Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs – Organizacje Pozarządowe” .
 3. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy
  i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300).
 4. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowo złożone na obowiązującym formularzu w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
 5. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania kopert.
 6. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej
  w ofercie.
 1. KRYTERIA I TRYB WYBORU OFERT.
 2. Przyjmuje się następujące kryteria przy ocenie złożonych ofert:

-  data wpływu oferty – liczy się data wpływu oferty do Urzędu,

- kompletność oferty – oferta musi być kompletna i zawierać wszystkie wymagane załączniki wymienione wyżej,

- oferta musi być sporządzona na obowiązującym wzorze, (załącznik nr 1)

- oferty nie spełniające wymogów formalnych oraz dotyczące projektów wykraczających poza zadania określone w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane,

- za poprawność złożonej oferty odpowiada oferent.

 1. Złożone oferty są rozpatrywane pod względem formalnym przez Komisję powołaną Decyzją Wójta Gminy Mędrzechów w liczbie trzech osób, w terminie 7 dni od upływu terminu ich składania.
 2. Decyzje o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Mędrzechów w oparciu o rekomendację Komisji w terminie 7 dni od przedłożenia rekomendacji.
 3. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie podana do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Mędrzechów, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Mędrzechów http://www.medrzechow.net.
 4. Od Decyzji Wójta Gminy w sprawie wyboru ofert i udzieleniu dotacji nie stosuje się trybu odwołania.

VII. INFORMACJA O WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
W  ROKU  2017  i 2018.

 1. W 2017 roku na realizacje zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu przeznaczono kwotę 60 000 tys. zł, a w roku 2018 dotacja wynosiła
  65 000 tys. zł.
 2. Zadania podlegające dotowaniu z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  i sportu realizowane były przez:
 • Stowarzyszenie Ludowych Zespołów Sportowych  Gminy Mędrzechów.

                     

                                                                                                Wójt

                                                                           /-/ mgr inż. Krzysztof Korzec

Wzór oferty