livemarks

Inauguracyjna Sesja Rady Gminy Mędrzechów

19 listopada 2018 r. o godz. 12.00 zgodnie z postanowieniem Komisarza Wyborczego w Tarnowie odbyła się pierwsza sesja nowo wybranej Rady Gminy w Mędrzechowie.

Prowadzenie sesji rozpoczął radny senior Szarkowski Czesław wg. ustalonego przez Komisarza porządku obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wręczenie zaświadczeń nowo wybranym radnym przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej.
 3. Złożenie ślubowania przez radnych.
 4. Wręczenie zaświadczenia o wyborze nowo wybranemu Wójtowi Gminy przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej.
 5. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy.
 6. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy.
 7. Wybór Wiceprzewodniczącego rady Gminy.
 8. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad Sesji.
 9. Zakończenie obrad.

W sesji uczestniczyli wszyscy nowo wybrani radni, którzy po wręczeniu zaświadczeń przez Panią Magdalenę Orszulak - Przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej - złożyli ślubowanie o następującej treści:

„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców"

Nowo wybrany Wójt Gminy Mędrzechów Krzysztof Jerzy Korzec z rąk przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej, odebrał również zaświadczenie o wyborze, po czym złożył wobec rady gminy ślubowanie, o następującej treści:

„Obejmując urząd wójta gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy"

Rada w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Rady Gminy wybrała P. Barbarę Brożek, na Wiceprzewodniczącego wybrano radnego Grzegorza Liguza, powołano też stałe komisje rady oraz wybrano ich przewodniczących i wiceprzewodniczących:

 1. Komisja Rewizyjna:
 • Czesław Szarkowski - Przewodniczący
 • Bernadeta Światłowska - Wiceprzewodniczący
 • Marian Świątek
 • Aneta Wójtowicz
 • Eugeniusz Trzepacz
 1. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
 • Marian Świątek - Przewodniczący
 • Paweł Chmura - Wiceprzewodniczący
 • Aneta Wójtowicz
 • Grzegorz Liguz
 • Karina Trzepacz
 1. Komisja Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Budżetu:
 • Kazimierz Światłowski - Przewodniczący
 • Wiesław Dziwis - Wiceprzewodniczący
 • Czesław Szarkowski
 • Mariusz Stachura
 • Grzegorz Liguz
 1. Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Prawa i Porządku Publicznego:
 • Tadeusz Trębaczewski - Przewodniczący
 • Józef Szajor - Wiceprzewodniczący
 • Paweł Chmura
 • Barbara Brożek
 • Kazimierz Mastalerz

Wybrani Radni oraz Wójt przyjęli gratulacje od uczestników sesji.

Wójt Krzysztof Korzec podziękował za wybór wszystkim wyborcom oraz zapewnił, że dołoży wszelkich starań, aby dobrze współpracować z radą i działać dla dobra naszej gminy, przedstawił także najpilniejsze zadania, które należy zrealizować.

Obrady sesji zamknęła Przewodnicząca Barbara Brożek.

Po raz pierwszy zgodnie z obowiązującymi przepisami obrady sesji były transmitowane, a można je było oglądać za pośrednictwem strony internetowej Gminy Mędrzechów.

Galeria>>