livemarks

Ostatnia uroczysta sesja Rady Gminy kadencji 2014-2018.

W dniu 16 listopada 2018 odbyła się ostatnia XXXVIII sesja Rady Gminy Mędrzechów, kadencji 2014-2018.

Obrady prowadził Czesław Szarkowski – Przewodniczący Rady Gminy.

W posiedzeniu oprócz radnych uczestniczyli Wójt Gminy - Krzysztof Korzec, Barbara Pobiegło - Sekretarz Gminy i Przewodnicząca Rady Powiatu Dąbrowskiego, Skarbnik Gminy - Kazimiera Klimaj, dyrektorzy szkół, kierownicy innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz sołtysi wsi.

Sesja przebiegała według ustalonego porządku obrad.

Ze względu na dobiegająca końca kadencję sesja miała uroczysty charakter.

Wszystkim radnym, sołtysom, Wójtowi Gminy, Sekretarz - Przewodniczącej Rady Powiatu o Skarbnik Gminy wręczono podziękowania za pracę w obecnej kadencji wraz z upominkami książkowymi. Podsumowania pracy w ciągu ostatnich czterech lat dokonał Wójt Gminy Krzysztof Korzec. Podziękował także całej radzie, sołtysom, pracownikom Gminy oraz mieszkańcom za wszelką pracę i współpracę przy realizacji zadań Gminy.

W podobnym tonie i z podziękowaniami wystąpiła także Barbara Pobiegło - Przewodnicząca Rady Powiatu Dąbrowskiego, Czesław Szarkowski - Przewodniczący Rady Gminy oraz Radni w szczególności Ci, którzy kończą pracę w Radzie.

Podjęto uchwały przewidziane w porządku obrad, omówiono sprawy bieżące Gminy, radni składali zapytania i interpelacje.

Galeria>>