livemarks

Informujemy o możliwości składania wniosków o oszacowanie szkód powstałych w uprawach rolnych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego (suszy)

Wójt Gminy Mędrzechów zawiadamia rolników, że zgodnie z informacją z Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej prowadzonym przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławac(http://www.susza.iung.pulawy.pl/glowna/), (http://www.susza.iung.pulawy.pl/tabele/1204073/), na terenie Gminy Mędrzechów istnieje prawdopodobieństwo zagrożenia suszą rolniczą dla następujących  upraw:

  • zboża jare, zboża ozime, trawy, krzewy owocowe i truskawki, wyłącznie rosnące na I kategorii gleb tj.: piasek luźny, piasek luźny pylasty, piasek słabo gliniasty,piasek słabo gliniasty pylasty,
  • zboża jare, zboża ozime, trawy, krzewy owocowe i truskawka wyłącznie rosnące na II kategorii gleb tj.: piasek gliniasty lekki, piasek gliniasty lekki pylasty, piasek gliniasty mocny, piasek gliniasty mocny pylasty.

W związku z powyższym, informujemy iż rolnicy posiadający w/w uprawy rosnące na I lub II kategorii gleb mają możliwość składania wniosków o oszacowanie szkód powstałych w uprawach rolnych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego (suszy) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 lipca 2018 roku  na Dzienniku

Podawczym Urzędu Gminy Mędrzechów (piętro) w godzinach pracy Urzędu.

Druk wniosku wraz załącznikami jest dostępny do pobrania ze strony www.medrzechow.net (pod ogłoszeniem dot. suszy) oraz w pok. Nr 9 (I piętro). 

Do wniosku należy dołączyć:

- kopię wniosku o płatności w ramach wsparcia bezpośredniego złożonego do ARiMR w roku wystąpienia klęski (dotyczy rolników korzystających z w/w formy pomocy),

- wydruk z Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) na dzień wystąpienia n.z.a. (dotyczy rolników utrzymujących bydło, owce, kozy lub świnie),

- mapkę zawierającą numery ewidencyjne działek rolnych wraz z zaznaczonym obszarem i gatunkiem uszkodzonych upraw.

Wniosek o oszacowanie strat należy wypełnić czytelnie i kompletnie wraz z niezbędnymi załącznikami oraz winien być  zgodny z wnioskiem o płatności złożonym do ARiMR.

Wnioski niekompletne i złożone po terminie będą pozostawione bez rozpatrzenia. 

Druk wniosku wraz załącznikami do pobrania poniżej:

Wniosek Rolnika

Załacznik do wniosku

Załacznik do wniosku dotyczy gosporstw posiadajacych grunty w obszarze kilku gmin