livemarks

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Mędrzechów z Organizacjami Pozarządowymi

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
?PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY MĘDRZECHÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE W 2014 ROKU?
Przyjęty Uchwałą Rady Gminy Mędrzechów XXXII/165/13 z dnia 28 listopada 2013 r. ?Program współpracy Gminy Mędrzechów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego ? na rok 2014? określał zakres zadań przewidzianych do realizacji przez te przedmioty.
Zgodnie z przyjętym programem Wójt Gminy Mędrzechów ogłosił konkurs ofert na realizacje zadania publicznego w 2014 roku z zakresu ?Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu? .

Konkurs na realizację zadań publicznych gminy Mędrzechów na 2015 rok został ogłoszony dnia 02 grudnia 2013 r.
Wpłynęła 1 oferta od Stowarzyszenia Ludowych Zespołów Sportowych Gminy Mędrzechów, która spełniała wymogi formalno-merytoryczne i została przez komisję wybrana do dofinansowania. W dniu 07 stycznia 2014r. podpisano umowę z przedstawicielami organizacji pozarządowych. Na realizację zadań na rok 2014 przeznaczono kwotę 55 000 złotych (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych).
W 2014 roku Gmina Mędrzechów reprezentowana przez Wójta Gminy podpisała jedna umowę z organizacją pozarządową na kwotę 55 000,00 zł. Rozliczono 55 000,00 zł. Z realizacji powierzonych zadań organizacja sporządziła sprawozdanie.
Wykaz organizacji, która otrzymała dotację oraz kwoty dotacji przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.
Informacja o ogłoszonych konkursach oraz o przyznanych dotacjach była umieszczana na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mędrzechów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
Przy procedurach przyznawania i rozliczania dotacji, przedstawiciele organizacji pozarządowych mogli korzystać z pomocy oddelegowanego do tego celu pracownika Urzędu Gminy Mędrzechów.
Przedmiotem współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi w tym wypadku Stowarzyszeniem Ludowych Zespołów Sportowych Gminy Mędrzechów było między innymi realizowanie zadań gminy określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie oraz podwyższenie efektywności działań kierowanych do mieszkańców naszej gminy. Organizacje pozarządowe wniosły niemały wkład w realizację poszczególnych projektów. W przedsięwzięciach realizowanych w 2014 roku uczestniczyły dzieci, młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz dorośli z terenu gminy Mędrzechów. Cele realizowane przez organizacje pozarządowe w 2014 r. głównie polegały na prowadzeniu całorocznej działalności sportowej dla dzieci, młodzieży i dorosłych uprawiających takie dyscypliny sportowe jak: piłka nożna, piłka siatkowa, tenis stołowy, tenis ziemny. Mieli oni możliwość uczestniczenia w treningach, zajęciach sportowych oraz organizowanych przez TOZPN rozgrywkach piłki nożnej na terenie gminy jak i poza nią. Umożliwiono im w ten sposób rozwój
i ukierunkowanie w edukację sportową zgodnie z predyspozycjami, talentem oraz zainteresowaniem. Większość uczestników mogła w ten sposób rozwijać swoje umiejętności oraz realizować marzenia. Realizowane projekty silnie oddziaływały na życie sportowe na terenie gminy Mędrzechów i przyniosły zamierzone efekty w doskonaleniu rozwoju kultury fizycznej mieszkańców gminy Mędrzechów.
Opracowała:
Renata Pezdek ? Inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych

Mędrzechów, dnia 23.03.2015r.

Załącznik nr 1.doc