livemarks

Ogłoszenie wyników konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2015 roku.

Mędrzechów dnia 07.01.2015r.
O G Ł O S Z E N E I E
wyników konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2015 roku
Wójt Gminy Mędrzechów ogłosił na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 poz. 1118 z późn, zm.) - otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. ? Wspieranie
i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w gminie Mędrzechów?
W związku z ogłoszonym otwartym konkursie na realizacje zadania publicznego w 2015 roku, wpłynęła jedna oferta w dniu 30 grudnia 2014r. na realizację zadania. Ofertę złożyło Stowarzyszenie Ludowych Zespołów Sportowych Gminy Mędrzechów. Oferta spełniła wymogi formalne oraz wyszczególniono zadania do realizacji, które w związku z tym postanowiono zlecić wykonanie zadania publicznego na rok 2015 Stowarzyszeniu Ludowych Zespołów Sportowych Gminy Mędrzechów.
Z Stowarzyszeniem LZS Gminy Mędrzechów zostanie podpisana umowa na wspieranie wykonywania zadań publicznych Gminy Mędrzechów w 2015r. w kwocie 55 000 zł słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych.
 
WÓJT GMINY MĘDRZECHÓW
(-) mgr inż. Krzysztof Korzec