livemarks

OGŁOSZENIE o otwartym konkursie na realizacje zadania publicznego w 2015 roku

Mędrzechów, dnia 02.12.2014r.

OGŁOSZENIE

o otwartym konkursie na realizacje zadania publicznego w 2015 roku

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Wójt Gminy Mędrzechów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Mędrzechów w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2015 roku.

I. CELE I RODZAJ ZADANIA.

1. Konkurs ofert ma na celu wyłonienie podmiotów realizujących zadania publiczne Gminy Mędrzechów w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, odpowiadającej celom ?Programu współpracy Gminy Mędrzechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn.zm.) na 2015 rok?.

2. Rodzaj zadania:

Konkurs obejmuje realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez:

 • organizację działalności szkoleniowej i współzawodnictwa sportowego dzieci, młodzieży
  i dorosłych na terenie Gminy Mędrzechów,

 • organizację zawodów, meczy i imprez upowszechniających sport, kulturę fizyczną, rekreację wśród dzieci, młodzieży i dorosłych (np. rozgrywki meczy piłki nożnej, piłki siatkowej, tenisa stołowego itp.),

 • prowadzenie zajęć sportowych w formie zorganizowanej pod nadzorem uprawnionych do tego osób,

 • udział w zawodach sportowych i imprezach sportowych promujących Gminę Mędrzechów,

 • organizacja rożnego rodzaju turniejów,

 • organizacja turnieju piłki nożnej o puchar Wójta Gminy Mędrzechów,

 • prowadzenie działalności popularyzatorskiej w zakresie kultury fizycznej i sportu.

II. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA.

 1. Przeznacza się na realizację zadania, o jakim mowa w rozdziale I środki finansowe
  w wysokości:
  55 000 (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych).

III. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Mędrzechów w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234 poz.1536 z późn. zm.)

2. Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych w dziedzinie kultury

fizycznej i sportu może być wykorzystana wyłącznie na pokrycie kosztów zakontraktowanych zadań.

3. Finansowaniu lub dofinansowaniu podlegają m. in. następujące rodzaje wydatków:

- koszt zakupu sprzętu sportowego i wyposażenia niezbędnego do realizacji zadania,

- koszt zakupu osobistego wyposażenia zawodników biorących udział w szkoleniu,

- koszt zatrudnienia trenerów pod warunkiem posiadania przez nich wymaganych odrębnymi przepisami uprawnień,

- koszty utrzymania obiektów niezbędnych do realizacji zadania (zaplecza związanego z utrzymaniem obiektów, boiska sportowe),

- koszty transportu związanego z przemieszczaniem się zawodników pomiędzy obiektami, na których odbywać się będą zawody,

- koszty zatrudnienia sędziów prowadzących zawody posiadających stosowne uprawnienia (wg zasad określonych w odrębnych przepisach),

- inne wydatki rzeczowe związane z zabezpieczeniem cyklu szkoleniowego, w tym związane z zapewnieniem wymogów BHP,

- koszty związane z ubezpieczeniem, wpisowe,

- koszty organizacji zawodów, meczy i imprez upowszechniających sport, kulturę fizyczną, rekreację wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

4. Dotacje na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury fizycznej i sportu nie mogą być wykorzystane na:

- zobowiązania powstałe przed i po okresie na który została zawarta umowa,

- nabycie  gruntów,

- prace remontowe i budowlane,

-działalność gospodarczą i polityczną,

-kary za niesportowe zachowanie.

5. Przy rozpatrywaniu złożonych ofert i ich wyborze stosuje się zasady określone  w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  w szczególności przepisy ujęte w art. 5, art. 11 -15 ustawy.

IV. TERMINY ORAZ WARUNKI REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO.

1. Ogłoszenie Wójta jest podstawą do zawarcia pisemnej umowy dotacji z podmiotem, którego oferta została wybrana w konkursie. Umowa określa zakres i warunki realizacji zadania publicznego. Wzór umowy określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania  (Dz. U. z 2011 r., Nr 6 poz. 25).

2. Dotowani są zobowiązani:

 • Przeznaczyć dotację wyłącznie na cel wskazany w ofercie oraz zawartej umowie,

 • Posiadania rachunku bankowego,

 • Wyodrębnienia ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy,

 • Sporządzania i składania sprawozdań z wykonania zadania publicznego w terminie

określonym w umowie. Wzór sprawozdania został przyjęty w rozporządzeniu Ministra Pracy

i Polityki Społecznej z dnia z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego

wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania  (Dz. U. z 2011 r., Nr 6 poz. 25).

3. Realizacja zadania powinna nastąpić w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2015 r.

4. Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Gmina Mędrzechów ma prawo kontroli i oceny realizacji zadania, obejmujące w szczególności stan realizacji, efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania, prawidłowość wykorzystania środków oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji.

V. TERMIN SKŁADANIA OFERT.

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w nieprzekraczalnym terminie od 2 grudnia 2014r. do 31grudnia 2014 roku do godz. 12:00 oferty w formie papierowej wraz z wymaganymi załącznikami w Sekretariacie Urzędu Gminy Mędrzechów pok. nr 12 lub przesłanie oferty na adres Urzędu Gminy Mędrzechów, 33-221 Mędrzechów 434 (decyduje data wpływu). Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją ?Konkurs ? Organizacje Pozarządowe? .

2. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r., Nr 6 poz. 25).

3. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowo złożone na obowiązującym formularzu w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.

4. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania kopert.

5. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.

VI. KRYTERIA I TRYB WYBORU OFERT.

1. Przyjmuje się następujące kryteria przy ocenie złożonych ofert:

- data wpływu oferty ? liczy się data wpływu oferty do Urzędu,

- kompletność oferty ? oferta musi być kompletna i zawierać wszystkie wymagane załączniki wymienione wyżej,

- oferta musi być sporządzona na obowiązującym wzorze, (załącznik nr 1)

- oferty nie spełniające wymogów formalnych oraz dotyczące projektów wykraczających poza zadania określone w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane,

- za poprawność złożonej oferty odpowiada oferent.

2. Złożone oferty są rozpatrywane pod względem formalnym przez Komisję powołaną Decyzją Wójta Gminy Mędrzechów w liczbie trzech osób, w terminie 7 dni od upływu terminu ich składania.

3. Decyzje o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Mędrzechów w oparciu o rekomendację Komisji w terminie 7 dni od przedłożenia rekomendacji.

4. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie podana do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Mędrzechów.

5. Od Decyzji Wójta Gminy w sprawie wyboru ofert i udzieleniu dotacji nie stosuje się trybu odwołania.

VII. INFORMACJA O WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W ROKU 2013 i 2014.

1. W 2013 roku na realizacje zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu przeznaczono kwotę 62 000 tys. zł, natomiast w roku 2014 dotacja wynosiła
55 000 tys. zł.

2. Zadania podlegające dotowaniu z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
i sportu realizowane były przez:

- Stowarzyszenie Ludowych Zespołów Sportowych Gminy Mędrzechów.

/-/ Wójt Gminy Mędrzechów

mgr inż. Krzysztof Korzec

 

Załącznik nr 1