livemarks

Ogłoszenie o otwartym konkursie na realizacje zadania publicznego

OGŁOSZENIE

o otwartym konkursie na realizacje zadania publicznego w 2018 roku
 
Działając na podstawie  art. 13  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r.  poz. 1817 z późn. zm.) Wójt Gminy Mędrzechów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Mędrzechów w okresie od dnia 3 stycznia 2018r.  do 31 grudnia 2018 roku.