livemarks

XII Sesja Rady Gminy i zebranie założycielskie ?Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Gminy Mędrzechów?.

Sesja Rady Gminy
W dniu 19 lutego br. odbyła się XII sesja Rady Gminy Mędrzechów, a po jej zakończeniu 16 osób założyło ?Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Mędrzechów?.
Sesja przebiegała wg. ustalonego porządku, uczestniczyli w niej radni, zaproszeni goście, w tym przedstawiciele policji w osobach: Komendanta Powiatowego Policji Andrzeja Kupca oraz Komendanta Komisariatu Policji w Szczucinie Macieja Czosnyki.
Komendanci zapoznali zebranych z temat wdrożenia tzw. ?Map zagrożeń? celem zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego. Temat bezpieczeństwa wzbudzał duże zainteresowanie radnych , którzy zadawali wiele pytań . Jak odkreślił Komendant na terenie Gminy Mędrzechów największym problemem są przestępstwa przeciwko mieniu , aby temu przeciwdziałać policja podejmie skuteczne działania zapobiegawcze oraz zapewni aby wykrywalność tych i innych przestępstw była jeszcze bardziej skuteczna.
Ponadto radni podjęli uchwały w sprawach: przystąpienia przez Gminę Mędrzechów do projektu pn. ? Centrum Usług Wspólnych? , zmian w budżecie i zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Podjęto uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu Dąbrowskiego na budowę chodnika przy drodze powiatowej w centrum Mędrzechowa.
Gmina przekazała do powiatu kwotę 50 tys. zł tj. 50% kosztów inwestycji. Drugie 50 % dokłada powiat Dąbrowski. 100 tys. zł to kwota za jaką będzie kontynuowana budowa chodnika wraz z odwodnieniem w centrum Mędrzechowa.
Kolejnymi uchwałami były uchwały w sprawach : przyjęcia darowizny, zmiany w regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego - działki położonej we wsi Wola Mędrzechowska.
Stałymi punktami były zapytania i interpelacje radnych oraz sprawozdanie z działalności Wójta pomiędzy sesjami, które przedstawił wójt Krzysztof Korzec.
Obrady zamknął przewodniczący Czesław Szarkowski.
Bezpośrednio po sesji 16 osób , w tym część radnych, sołtysi, pracownicy urzędu gminy i biblioteki założyli ?Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Mędrzechów?. Zebranie założycieli, któremu przewodniczyła Sekretarz Gminy Barbara Pobiegło , podjęło uchwałę o założeniu stowarzyszenia , przyjęto jego statut oraz wybrano komitet założycielski, zarząd i komisje rewizyjną. Odpowiednie dokumenty zostaną przekazane do Sądu w Krakowie celem zarejestrowania Stowarzyszenia. Stowarzyszenie w swoich celach ma szerokopojętą działalność na rzecz rozwoju Gminy Mędrzechów głównie w zakresie wspierania inwestycji , kultury, sportu, rekreacji , edukacji ,kultywowania miejscowych obyczajów i obrzędów, działania na rzecz rozwoju gminnej orkiestry dętej z Woli Mędrzechowskiej i inne.
Stowarzyszenie po zarejestrowaniu będzie mogło realizować projekty z dofinansowaniem ze źródeł zewnętrznych, w tym ze środków unijnych głównie w ramach Lokalnej Grupy Działania.