livemarks

Ogłoszenie Wójta Gminy Mędrzechów o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi

Wójt Gminy Mędrzechów zgodnie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) ogłasza konsultacje społeczne dotyczące treści projektu uchwały w sprawie ?Programu Współpracy Gminy Mędrzechów z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie, na 2014 rok ".

 1. Cel i przedmiot konsultacji:
Celem konsultacji jest przedstawienie organizacjom pozarządowym projektu aktu prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji tj. projektu uchwały w sprawie ?Programu współpracy Gminy Mędrzechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2014 rok" w celu wyrażenia przez nie opinii o przedmiotowym akcie.

2. Termin konsultacji:
Konsultacje rozpoczną się w dniu 16 września 2013 r. i zakończą się w dniu 30 września 2013 roku.

3. Forma konsultacji:
Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji wraz z projektem programu oraz formularz, na którym organizacje pozarządowe mogą zgłaszać uwagi - stanowi załącznik nr 1, zostanie umieszczone:

1.w Biuletynie Informacji Publicznej;
2. na stronie internetowej gminy Mędrzechów www.medrzechow.net;
3. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Mędrzechów.

Konsultacje odbywają się poprzez wyrażenie pisemnej opinii na temat przedmiotowego aktu.
Uwagi i opinie wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian należy składać pisemnie na określonym formularzu załącznik nr 1 do dnia 30 września 2013 r. da Urzędu Gminy Mędrzechów ? sekretariat pokój nr 12 w kopercie z dopiskiem ?Konsultacje OPP" lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

4. Zasięg terytorialny konsultacji:
W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i podmioty działające na terenie Gminy Mędrzechów, w zakresie określonym w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wójt Gminy Mędrzechów

mgr inż. Krzysztof Korzec

Skan ogłoszenia.pdf

Załącznik nr 1 - formularz do konstultacji społecznych.doc

Projekt uchwały.doc