Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mędrzechowie ogłasza nabór na asystenta rodziny

Opublikowano: środa, 10, czerwiec 2020 10:00
Arkadiusz Trębaczewski

Gminny  Ośrodek Pomocy  Społecznej  w Mędrzechowie  ogłasza  nabór  na asystenta  rodziny .

Praca  asystenta  będzie  wykonywana  w ramach  umowy zlecenia – przewidywany  okres  zatrudnienia  od  01.08.2020 do 31.12.2020

Na podstawie Ustawy  z dnia 9 czerwca  2011 r o wspieraniu  rodziny i systemie  pieczy zastępczej
/ Dz.U . z 2020 r , poz.  821/ ,  asystentem  rodziny może być  osoba,

 • posiada:
 • obywatelstwo polskie,
 • pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • wykształcenie wyższe  na kierunku  pedagogika , psychologia , socjologia , nauki o rodzinie  lub praca socjalna
 • wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
 • wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
 • nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona lub ograniczona;
 • wypełnia obowiązek alimentacyjny- w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Wymagania pożądane:

 • prawo jazdy i własny samochód,
 • znajomość regulacji prawnych z zakresu: wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, przepisów o ochronie danych osobowych,
 • wysoka kultura osobista,
 • znajomość obsługi komputera i programów biurowych,
 • umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym, odporność na stres,
 • wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,
 • znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami,
 • samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy, kreatywność,
 • umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną,
 • nieposzlakowana opinia.

 

Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:

 • opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy ( Plan pracy z rodziną obejmuje zakres realizowanych działań mających na celu przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, a także zawiera terminy ich realizacji i przewidywane efekty);
 • opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;
 • udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
 • wspieranie aktywności społecznej rodziny;
 • motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 • udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej;
 • motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dal rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych
 • udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
 • podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
 • prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
 • dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku, i przekazywanie tej oceny OPS;
 • monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
 • sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
 • współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz ich podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
 • współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. z 2015 r, poz. 1390, z późniejszymi zmianami), lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uznana za niezbędną.

 

Informacje dodatkowe:

 • Asystent rodziny, wykonując czynności w ramach swoich obowiązków, korzysta z ochrony przewidywanej dla funkcjonariuszy publicznych.
 • Praca asystenta rodziny nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego na terenie gminy, w której praca ta jest prowadzona.
 • Asystent rodziny nie może prowadzić postępowań z zakresu świadczeń realizowanych przez gminę.
 • Asystent rodziny jest obowiązany do systematycznego podnoszenia swoich kwalifikacji w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną, w szczególności przez udział w szkoleniach oraz samokształcenie.
 • Asystent rodziny prowadzi prace z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub miejscu wskazanym przez rodzinę.
 • Jednostki administracji rządowej i samorządowej, właściwe organizacje pozarządowe, podmioty i osoby specjalizujące się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny lub podmioty, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną- udzielają asystentowi rodziny odpowiedniej pomocy w wykonywaniu czynności zawodowych.
 • Liczba rodzin, z którymi asystent rodziny może w tym czasie prowadzić prace, jest uzależniona od stopnia trudności wykonywanych zadań, jednak nie może przekroczyć 15.
 • Asystentowi rodziny nie przysługuje zwrot kosztów przejazdu do miejsca wykonywania przez niego usług asystenta rodziny.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, list motywacyjny- podpisane odręcznie,
 • kopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie,
 • kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierający okres zatrudnienia w przypadku pozostania w stosunku pracy,
 • kopię dokumentów potwierdzających obywatelstwo polskie,
 • pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • pisemne oświadczenie, że kandydat nie był skazany za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności,
 • oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona lub ograniczona,
 • oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
 • podpisana klauzula „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 27.04. 2016 r. o ochronie danych osobowych. ( Dz. Urz.UE L.119 z 04.05.2016 )

Osoby  zainteresowane  proszę o dostarczenie  kompletu  dokumentów  w zamkniętych  kopertach  z dopiskiem ,, Asystent  rodziny ‘’ w terminie  do  31.07.2020 r  do siedziby  Gminnego  Ośrodka  Pomocy Społecznej w Mędrzechowie  , 33-221 Mędrzechów .

Informacje  o wynikach  naboru  umieszczona  będzie  na stronie  internetowej  Gminy .

Dodatkowe  informacje  można  uzyskać  pod numerem  telefonu   / 14 / 6 44 24 26 od poniedziałku do piątku w godzinach  7.30 – 15.30 .

Mędrzechów  dnia   10 czerwca 2020 r

 

 

                                                                                                                          Z up. Kierownik  GOPS
                                                                                                                        Agata Mamulska-Wójcik