livemarks

Ogłoszenie wyników konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2019 roku

Mędrzechów, dnia 04.01.2019r.

 

O G Ł O S Z E N  I E

wyników konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2019 roku

       Wójt Gminy Mędrzechów ogłosił na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 poz. 450 z późn, zm.) - otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „ Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w gminie Mędrzechów”

W związku z ogłoszonym otwartym konkursie na realizacje zadania publicznego w 2019 roku,  wpłynęła jedna oferta w dniu 21 grudnia 2018r. na realizację zadania. Ofertę złożyło Stowarzyszenie Ludowych Zespołów Sportowych  Gminy Mędrzechów. Oferta spełniła wymogi formalne  oraz wyszczególniono zadania do realizacji, które w związku z tym postanowiono zlecić wykonanie zadania publicznego na rok 2019 Stowarzyszeniu Ludowych Zespołów Sportowych Gminy Mędrzechów.

Z Stowarzyszeniem LZS Gminy Mędrzechów zostanie podpisana umowa na wspieranie wykonywania zadań publicznych Gminy Mędrzechów w 2019r. w kwocie 65 000 zł słownie: sześćdziesiąt  pięć tysięcy złotych.