livemarks

XXXVII Sesja Rady Gminy w Mędrzechowie

      W dniu 17 października 2018 r. odbyła się przedostatnia sesja Rady Gminy obecnej kadencji . Obrady prowadził Czesław Szarkowski – Przewodniczący Rady.

W posiedzeniu oprócz radnych uczestniczyli zaproszeni goście : Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Bolesław Łączyński , Starosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski , Przedstawiciel Komendanta Posterunku Policji w Szczucinie - aspirant sztabowy Dariusz Wilk oraz Wójt Gminy - Krzysztof Korzec, Barbara Pobiegło - Sekretarz Gminy i Przewodnicząca Rady Powiatu Dąbrowskiego , Skarbnik Gminy - Kazimiera Klimaj , dyrektorzy szkół , kierownicy innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz sołtysi.

Z uwagi na kończąca się kadencję  był czas do podsumowań i podziękowań. W tym punkcie głos zabrał Starosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski , Radny Sejmiku Bolesław Łaczyński , Wójt Gminy Krzysztof Korzec oraz Przewodnicząca Rady Powiatu Barbara Pobiegło. Wszyscy zwracali uwagę na dobrą wzajemną współpracę  czego efektem jest wiele zrealizowanych przedsięwzięć w gminie Mędrzechów oraz Powiecie Dąbrowskim . Podziękowania skierowano również do Radnych oraz wszystkich mieszkańców.

Na pytania radnych odpowiadał  w sprawach bezpieczeństwa odpowiadał aspirant sztabowy Dariusz Wilk.

Sesja przebiegała według ustalonego porządku obrad.

Przyjęto informację o : działalności placówek oświatowych  oraz  informację Wójta Gminy o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 r.

Rada Gminy podjęła uchwały w następujących sprawach :

  • zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.
  • określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Mędrzechów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
  • uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mędrzechowie,
  • uchwalenia Statutu Gminy Mędrzechów ,
  • Programu współpracy Gminy Mędrzechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
  • powierzenia realizacji wspólnego zadania pn. „Partnerski Projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla Gmin Województwa Małopolskiego”

Po przyjęciu wszystkich uchwał Wójt Gminy Mędrzechów Krzysztof Korzec poinformował zgromadzonych o swojej działalności w okresie między sesjami .

Radni składali zapytania i interpelacje dotyczące bieżących spraw naszej gminy.

Po tym nastąpiło zamknięcie obrad sesji.

Z treścią w/w uchwał mogą Państwo zapoznać się już w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mędrzechów.

>>Galeria