livemarks

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o porządku publicznym i o wolontariacie, zwanych dalej „organizacjami” zostały przeprowadzone w okresie od 14.09.2018 r. do 28.09.2018 r. W tym okresie organizacje pozarządowe mogły wyrażać pisemnie na formularzu swoją opinię oraz propozycję zmian projektu „Programu Współpracy Gminy Mędrzechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, 
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na  2019 rok.”

W wyniku tych konsultacji żadna organizacja z terenu Gminy Mędrzechów nie zgłosiła  uwag oraz poprawek do projektu „Programu Współpracy Gminy Mędrzechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,  o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na  2019 rok.”

W związku z powyższym projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Mędrzechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2019 rok.” zostanie w dotychczasowej wersji przekazany Radzie Gminy Mędrzechów celem podjęcia przez nią stosownej uchwały.