livemarks

Informacja dotyczy możliwości składania wniosków na dożywianie dzieci w szkołach na rok szkolny 2018/2019

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mędrzechowie informuje, że w ramach Programu Rządowego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" dzieci w Szkołach Podstawowych i Przedszkolach na terenie Gminy Mędrzechów mają możliwość skorzystania z bezpłatnego dożywiania podczas zajęć w szkole w roku szkolnym 2018/2019.

Pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole przysługuje rodzinom, w których dochód netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza 150 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tj. kwoty 771,00 zł.

W przypadku ubiegania się o pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole i przedszkolu na okres od 01.09.2018r. do 31.12.2018 r. wniosek o pomoc należy składać w siedzibie GOPS Mędrzechów pok. nr 5a - wnioski na Nowy Rok szkolny 2018/2019 będą rozpatrywane sukcesywnie, po czym zakwalifikowane (tj. wydana decyzja administracyjna pozytywna) dzieci będą ujęte na liście i przekazane do właściwej szkoły i przedszkola.

Do wniosku należy dołączyć m.in.:

  • dokumenty potwierdzające wysokość dochodów netto za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku (zaświadczenie od pracodawcy, odcinek od renty, odcinek od emerytury itp.);
  • osoby posiadające gospodarstwo rolne - zaświadczenie o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego z Urzędu Gminy (ha przeliczeniowe), w której znajduje się gospodarstwo;
  • w przypadku, gdy w rodzinie są osoby niepełnosprawne lub długotrwale chore aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia;
  • osoby prowadzące działalność gospodarczą – oświadczenie o uzyskanym dochodzie, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego.

Jak uzyskać pomoc w formie posiłku z pomocy społecznej?

Zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej posiłek jest świadczeniem niepieniężnym z pomocy społecznej – w myśl art.7 Ustawy o pomocy społecznej udziela się pomocy osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

1) ubóstwa;

2) sieroctwa;

3) bezdomności;

4) bezrobocia;

5) niepełnosprawności;

6) długotrwałej lub ciężkiej choroby;

7) przemocy w rodzinie;

7a) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;

8) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;

9) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;

10) (uchylony)

11) trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 przesłanki obligatoryjnego udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;

12) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;

13) alkoholizmu lub narkomanii;

14) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;

15) klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Aby uzyskać pomoc w tej formie należy złożyć wniosek do GOPS w Mędrzechowie. Pracownik socjalny przeprowadzi wywiad środowiskowy i wydana jest decyzja administracyjna przyznająca pomoc.

GOPS

W. Czupryna