livemarks

Uroczysta Sesja Rady Gminy Mędrzechów.

       Dnia 28 grudnia 2017r. odbyła się XXXI Sesja Rady Gminy Mędrzechów. Miała ona uroczysty charakter z uwagi na kończący się rok 2017, jak również bardzo ważne znaczenie z uwagi na uchwalenie budżet Gminy Mędrzechów na rok 2018.

Obrady prowadził Przewodniczący Rady - Czesław Szarkowski. W sesji oprócz radnych, Wójta, pracowników Urzędu Gminy, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, sołtysów uczestniczyli zaproszeni goście: Wiesław Krajewski - Poseł na Sejm RP, Stanisław Początek - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej - Krzysztof Kolarczyk, Bogumił Jedynak - Komendant Komisariatu Policji w Szczucinie.
Najważniejszym punktem porządku obrad była uchwała budżetowa, która określa plan dochodów i wydatków na 2018 rok.

Projekt budżetu został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową i komisje Rady. Procedura jego uchwalania odbyła się zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa.

Budżet został przyjęty jednogłośnie. Ustalono dochody Gminy Mędrzechów, w wysokości 12 353 637 zł. wydatki - 12 119 637 zł. w tym wydatki bieżące - 11 682 437 zł. wydatki majątkowe – 437 000 zł. Nadwyżka budżetu w wysokości 234 000 zł. zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Uchwalona została także Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Mędrzechów na lata 2018 - 2021 oraz 5 innych uchwał m.in. zmiany w budżecie na rok 2017, uchwalono Gminny Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i inne.

Stałym punktem była informacji Wójta Gminy Krzysztofa Korca o działalności między Sesjami oraz interpelacje i zapytania radnych.

Była okazja do składania podziękowań i życzeń noworocznych.
Podziękowania za całoroczną pracę i życzenia noworoczne zebranym oraz wszystkim mieszkańcom Gminy złożyli: Przewodniczący Rady - Czesław Szarkowski, Wójt - Krzysztof Korzec, Poseł na Sejm RP – Wiesław Krajewski, Dyrektor PUP - Stanisław Początek, Komendant Powiatowy PSP - Krzysztof Kolarczyk, Bogumił Jedynak - Komendant Komisariatu Policji w Szczucinie, Przewodnicząca Rady Powiatu - Barbara Pobiegło. Podziękowania za całoroczną współpracę i wspieranie gminnej oświaty złożyła na ręce Wójta - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mędrzechowie Maria Misterka.
Nie zabrakło również wzajemnych życzeń wśród radnych i zaproszonych gości.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady.