livemarks

Ogłoszenie wyników konkursu na realizację zadania publicznego w 2018 roku

Mędrzechów dnia 03.01.2018r.
 

O G Ł O S Z E N E I E
wyników konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2018 roku
 
       Wójt Gminy Mędrzechów ogłosił na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 poz. 1817 z późn, zm.) - otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w gminie Mędrzechów”

W związku z ogłoszonym otwartym konkursie na realizacje zadania publicznego w 2018 roku,  wpłynęła jedna oferta w dniu 27 grudnia 2017r. na realizację zadania. Ofertę złożyło Stowarzyszenie Ludowych Zespołów Sportowych  Gminy Mędrzechów. Oferta spełniła wymogi formalne  oraz wyszczególniono zadania do realizacji, które w związku z tym postanowiono zlecić wykonanie zadania publicznego na rok 2018 Stowarzyszeniu Ludowych Zespołów Sportowych Gminy Mędrzechów.
Z Stowarzyszeniem LZS Gminy Mędrzechów zostanie podpisana umowa na wspieranie wykonywania zadań publicznych Gminy Mędrzechów w 2018r. w kwocie 65 000 zł słownie: sześćdziesiąt  pięć tysięcy złotych.