livemarks

Ogłoszenie Wójta Gminy Mędrzechów o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi

         Wójt Gminy Mędrzechów zgodnie z § 4 „Regulaminu konsultacji społecznych z radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” z dnia 10 listopada 2010 roku, stanowiącego załącznik do Uchwały nr XXXIX/239/10 Rady Gminy Mędrzechów oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 239) ogłasza konsultacje społeczne dotyczące treści projektu uchwały w sprawie zmiany „Programu współpracy Gminy Mędrzechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2018 rok”

  1. Cel i przedmiot konsultacji:
    Celem konsultacji jest przedstawienie organizacjom pozarządowym projektu aktu prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji tj. projektu uchwały w sprawie zmiany„Programu współpracy Gminy Mędrzechów z organizacjami pozarządowymi oraz  podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na  2018 rok” w celu wyrażenia przez nie opinii o przedmiotowym akcie.
  1. Czas rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsce konsultacji:

Konsultacje rozpoczną się  29 września 2017 r. i  zakończą się w dniu 16 października 2017 roku.

  1. Forma konsultacji:
    Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji wraz z projektem programu - stanowiącym załącznik nr 1 oraz z formularzem, na którym organizacje pozarządowe mogą zgłaszać uwagi - stanowiącym załącznik nr 2, zostanie umieszczone:

1.w Biuletynie Informacji Publicznej;
2. na stronie internetowej gminy Mędrzechów www.medrzechow.net;
3) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Mędrzechów.

 Uwagi i opinie wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian należy składać pisemnie na określonym  formularzu do dnia 16 października 2017 r.  na dziennik podawczy Urzędu Gminy Mędrzechów – sekretariat pokój nr 12 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  1. Zasięg terytorialny konsultacji:
    W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i podmioty działające na terenie Gminy Mędrzechów, w zakresie określonym w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


                                                                                         Wójt Gminy Mędrzechów
                                                                                        (-) mgr inż. Krzysztof Korzec

 

Załączni Nr 1 - Projekt uchwały

Załącznik Nr 2 - Formularz do konsultacji społecznych