livemarks

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

W dniu 19 września 2017r. wpłynęła  do tut. Urzędu uproszczona oferta realizacji zadania publicznego od Stowarzyszenia „Otwarte Serce” Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół na Rzecz Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Szczucinie.
 
Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do dnia 26 września 2017 r. osobiście lub pisemnie w Urzędzie Gminy w Mędrzechowie pokój nr 4  (liczy się data wpływu uwag do Urzędu).
 
Podstawa prawna: art. 19a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016, poz. 1817).