livemarks

Ogłoszenie Wójta Gminy Mędrzechów o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi

          Wójt Gminy Mędrzechów zgodnie z §4 „Regulaminu konsultacji społecznych z radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” z dnia 10 listopada 2010 roku, stanowiącego załącznik do Uchwały nr XXXIX/239/10 Rady Gminy Mędrzechów oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r.,  poz. 239) ogłasza konsultacje społeczne dotyczące treści projektu uchwały w sprawie zmiany „Programu współpracy Gminy Mędrzechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2017 rok”

1. Cel i przedmiot konsultacji:
Celem konsultacji jest przedstawienie organizacjom pozarządowym projektu aktu prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji tj. projektu uchwały w sprawie zmiany„Programu współpracy Gminy Mędrzechów z organizacjami pozarządowymi oraz  podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na  2017 rok” w celu wyrażenia przez nie opinii o przedmiotowym akcie.
Termin konsultacji:
Konsultacje odbędą się dnia 21 września 2017r. o godz. 12.00 w pokoju nr 4
 
2. Forma konsultacji:
Spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowymi.
Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji wraz z projektem uchwały  stanowiący załącznik nr 1oraz  formularz, na którym organizacje pozarządowe mogą zgłaszać uwagi - stanowi załącznik nr 2, zostanie umieszczone:
 
1.w Biuletynie Informacji Publicznej;
2. na stronie internetowej gminy Mędrzechów www.medrzechow.net;
3) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Mędrzechów.

Konsultacje odbywają się poprzez wyrażenie pisemnej opinii na temat przedmiotowego aktu.
Uwagi i opinie wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian należy składać podczas spotkania w dniu 21 września 2017r. o godz. 12:00 w pokoju nr 4 pisemnie na określonym  formularzu załącznik nr 1
3. Zasięg terytorialny konsultacji:
W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i podmioty w zakresie określonym w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

                                                                                       Wójt Gminy Mędrzechów
 
                                                                                                     mgr inż. Krzysztof Korzec