livemarks

VIII Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Mędrzechowie.

W dniu 05 czerwca 2016 r. w sali Domu Ludowego w Mędrzechowie odbył się VIII Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Mędrzechowie. W zjeździe wzięli udział delegaci reprezentujący 5 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Mędrzechów, zrzeszonych w Oddziale Gminnym Związku OSP RP oraz zaproszeni goście: Dh Ryszard Pikul ? Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP PR w Dąbrowie Tarnowskiej, Dh Tadeusz Kwiatkowski - Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Dąbrowie Tarnowskiej, kpt Marek Bator ? Naczelnik ds. Operacyjno-Szkoleniowych i Kontrolno-Rozpoznawczych Komendy Powiatowej PSP w Dąbrowie Tarnowskiej, Barbara Pobiegło ? Przewodnicząca Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej, Czesław Szarkowski ? Przewodniczący Rady Gminy w Mędrzechowie i Ks. Krzysztof Trzepacz ? Kapelan Strażaków. Zjazd otworzył i powitał zaproszonych gości Prezes ustępującego zarządu Dh Jerzy Kaczówka.
Na przewodniczącego zjazdu wybrano Dh Jerzego Kaczówka, a na sekretarza Dh Henryka Borka. Po złożeniu sprawozdania z działalności Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP za lata 2011-2015 i sprawozdania Komisji Rewizyjnej Oddziału, udzielono jednogłośnie absolutorium ustępującemu Zarządowi. W trakcie zjazdu powołano nowy Zarząd oraz Komisję Rewizyjną, wybrano przedstawiciela do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP oraz delegatów na zjazd powiatowy. Nowy Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Mędrzechowie w składzie 13-sto osobowym na pierwszym posiedzeniu ukonstytuował się, wybierając: Prezesa - Dh Jerzego Kaczówka , Wiceprezesa- Dh Krzysztofa Korzec, Wiceprezesa- Dh Czesława Szarkowskiego, Komendanta Gminnego ? Dh Władysława Bzduła, Sekretarza- Dh Henryka Borka , Skarbnika ? Druhnę Marię Jasak i Członka prezydium Dh Kazimierza Wnuk. Przyjęto zadania na najbliższą kadencję i uchwalono program działania Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP na lata 2016-2021.Na zakończenie zjazdu Prezes Zarządu Oddziału ZOSP RP Dh Jerzy Kaczówka podziękował uczestnikom zjazdu oraz zaproszonym gościom.