Wyniki konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2016 roku

Opublikowano: wtorek, 05, styczeń 2016 09:55
Arkadiusz Trębaczewski

O G Ł O S Z E N E I E

wyników konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2016 roku

Wójt Gminy Mędrzechów ogłosił na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 poz. 1118 z późn, zm.) - otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. ? Wspieranie
i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w gminie Mędrzechów?

      

W związku z ogłoszonym otwartym konkursie na realizacje zadania publicznego w 2016 roku,  wpłynęła jedna oferta w dniu 21 grudnia 2015r. na realizację zadania. Ofertę złożyło Stowarzyszenie Ludowych Zespołów Sportowych  Gminy Mędrzechów. Oferta spełniła wymogi formalne  oraz wyszczególniono zadania do realizacji, które w związku z tym postanowiono zlecić wykonanie zadania publicznego na rok 2016 Stowarzyszeniu Ludowych Zespołów Sportowych Gminy Mędrzechów.

Z Stowarzyszeniem LZS Gminy Mędrzechów zostanie podpisana umowa na wspieranie wykonywania zadań publicznych Gminy Mędrzechów w 2016r. w kwocie 60 000 zł słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych.

 WÓJT GMINY MĘDRZECHÓW

(-) mgr inż. Krzysztof Korzec