OGŁOSZENIE

Opublikowano: środa, 05, styczeń 2022 11:18
Arkadiusz Trębaczewski

Mędrzechów, dnia 04.01.2022r.

 

O G Ł O S Z E N  I E

wyników konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2022 roku

Wójt Gminy Mędrzechów ogłosił na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 poz. 1057 z późn, zm.) - otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „ Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w gminie Mędrzechów”        

W związku z ogłoszonym otwartym konkursie na realizacje zadania publicznego w 2022 roku,  wpłynęła jedna oferta w dniu 29 grudnia 2021r. na realizację zadania. Ofertę złożyło Stowarzyszenie Ludowych Zespołów Sportowych  Gminy Mędrzechów. Oferta spełniła wymogi formalne  oraz wyszczególniono zadania do realizacji, które w związku z tym postanowiono zlecić wykonanie zadania publicznego na rok 2022 Stowarzyszeniu Ludowych Zespołów Sportowych Gminy Mędrzechów.

Z Stowarzyszeniem LZS Gminy Mędrzechów zostanie podpisana umowa na wspieranie wykonywania zadań publicznych Gminy Mędrzechów w 2022r. w kwocie 88 000 zł słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych.