livemarks

ZARZĄDZENIE Nr 118/2020 WÓJTA GMINY MĘDRZECHÓW z dnia 02 GRUDNIA 2020 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Mędrzechów z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w okresie od 07

ZARZĄDZENIE Nr 118/2020

WÓJTA GMINY MĘDRZECHÓW

z dnia 02 GRUDNIA 2020 r.

w sprawie:   ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Mędrzechów
z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w okresie
od   07 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

 

            Na podstawie art. 5 ust. 4, art.13, art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z  z 2020 r. poz. 1057)  w związku  z art. 7 ust.1 pkt 10 oraz art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (tekst jedn. Dz. U.
z 2020 roku poz. 713 z późn. zm.), Uchwały Nr XVIII.111.2020 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 
4 listopada 2020 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Mędrzechów
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok, Wójt Gminy Mędrzechów zarządza, co następuje:

 • 1
 1. Ogłaszam otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Mędrzechów w okresie od 7 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.
 2. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie powierzenia lub wsparcia zadania wraz
  z udzieleniem dotacji na sfinansowanie lub dofinansowanie jego realizacji.
  3. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert, będącego jednocześnie regulaminem stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
 3. Na realizację zadań przeznaczam kwotę 82 000 zł (słownie: osiemdziesiąt dwa tysiące złotych).
 • 2

Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:

 1. w Biuletynie Informacji Publicznej,
 2. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Mędrzechów
 3. na stronie internetowej www.medrzechow.net

 • 3

Realizację zadania powierzam Pani Renacie Pezdek Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego.

 • 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                                     Wójt

                                                                                                      mgr inż. Krzysztof  Korzec

Załącznik Nr 1